Wróć do bloga

Regulamin konkursu „W drodze do istoty kobiecości”

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki oraz zasady konkursu  zorganizowanego w aplikacji mobilnej PelviFly.
 2. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego Regulaminu.
 3. Organizatorem Konkursu jest PelviFly  Sp.z o.o. z siedzibą: ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa, NIP 7010556300, REGON 0000605721, („Organizator”).
 4. Konkurs jest przeprowadzany od dnia 28.05.2019 r.do dnia 05.06.2019 r. do godz. 23.59.
 5. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią warunki niniejszego regulaminu („Uczestnik”).
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny pracownika rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonków.
 7. Warunki udziału w Konkursie jest:

  • Pobranie aplikacji PelviFly & Kegel Ninja Trainer
  • Wpisanie w chat w aplikacji “Kontakt”
  • Kliknięcie “Obsługa Klienta”
  • Po przekierowaniu rozmowy do naszego konsultanta napisanie “Konkurs – Imię i Nazwisko”
  • Po informacji zwrotnej o przyjętym zgłoszeniu do konkursu uczestnik powróci do lekcji edukacyjnych na chacie
  • W dniu 07 czerwca 2019 Organizator skontaktuje się z wylosowanymi osobami poprzez chat w aplikacji

 8. Nagrodą w konkursie jest jedna z pięciu książek BeBo, “W drodze do istoty kobiecości” – trening mięśni dna miednicy, Yvonne Keller, Judith Krucker, Marita Seleger rozlosowanych wśród pięciu uczestników konkursu.
 9. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane m.in. w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Uczestnika pisemnie lub na wskazany w reklamacji adres poczty elektronicznej – według wyboru Uczestnika.
 10. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest PelviFly  Sp.z o.o. z siedzibą: ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa, NIP 7010556300, REGON 0000605721, („Organizator”).
 11. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe do przetwarzania, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (zwanego w dalszej części Umowy „Rozporządzeniem”), na zasadach, w zakresie i w celu określonym w niniejszej Umowie. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
 12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna w czasie trwania Promocji w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej PelviFly