Wróć do bloga

Regulamin promocji „Rozpocznij ćwiczenia z PelviFly za 50% ceny”

Rozpocznij ćwiczenia z PelviFly za 50% ceny – regulamin promocji

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki oraz zasady promocji zorganizowanej w sklepie internetowym PelviFly.

2. Organizatorem Promocji „Rozpocznij ćwiczenia z PelviFly za 50% ceny” („Promocja”) jest PelviFly  Sp.z o.o. z siedzibą: ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa, NIP 7010556300, REGON 0000605721, („Organizator”).

3. Promocja jest przeprowadzana od dnia 18.12.2019 r. do dnia 05.07.2020 r. do godz. 23.59. Ilość urządzeń dostępnych w Promocji ograniczona jest do 500. Organizator zastrzega sobie prawo poinformowania Uczestników o wyczerpaniu się puli dostępnych urządzeń i w ten sposób o zakończeniu Promocji.

4. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią warunki niniejszego regulaminu („Uczestnik”).

5. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny pracownika rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonków.

6. Warunkiem udziału w Promocji jest: 

  • Wejście zakładkę “zamów PelviFly” na stronie pelvifly.com
  • Wpisanie kodu rabatowego „nowaja” w polu oznaczonym “Mam kod zniżkowy”; kod oznacza -50% PLN zniżki od centy podanej w portalu, na zakup urządzenia treningowego PelviFly.
  • Dokonanie płatności zgodnie z wybraną przez Uczestnika metodą.
  • Po wpłynięciu płatności na rachunek Organizatora, w kolejnym dniu roboczym dokona wysyłki urządzenia treningowego kurierem DHL na wskazany przez Uczestnika w opisie płatności adres.
  • Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia ponownego kosztu 389 PLN po 30 dniach od daty zakupu urządzenia, najpóźniej do 40 dnia od daty zakupu. Uczestnik może nie ponieść tego kosztu jeżeli przed upływem 30 dni napiszę pisemną informację na adres [email protected] i wyrazi swoje niezadowolenie z użytkowania produktu PelviFly. Konieczne jest podanie przyczyny rezygnacji z oferty, udziału w akcji promocyjnej „Rozpocznij ćwiczenia za 50% ceny”. (Uczestnik może zachować urządzenie).
  • Rezygnacja z udziału w Promocji zwalnia Uczestnika z konieczności ponoszenia jakichkolwiek innych kosztów związanych z zakupem urządzenia. Należy jednak pamiętać, że usługi w aplikacji mobilnej (pakiety treningowe SMART i CARE) są płatne pomimo rezygnacji z udziału w Promocji zgodnie z obowiązującym w niej cennikiem.
  • W okresie 30 dni od daty otrzymania przesyłki Uczestnik otrzymuje dostęp w aplikacji mobilnej do pakietu CARE bezpłatnie. Po tym okresie pakiet CARE przestaje być aktywny niezależnie od kontynuacji udziału w Promocji bądź rezygnacji i wymaga dodatkowej płatności – zakupu usługi w aplikacji.
  • W ramach Promocji Uczestnik może otrzymać Voucher na wizytę w gabinecie fizjoterapeuty wskazanym przez Organizatora uprawniający do odbycia bezpłatnej wizyty. Warunkiem otrzymania vouchera jest dokonanie drugiej płatności na kwotę 398 zł. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika w Promocji Voucher nie zostanie przyznany.

7. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane m.in. w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Uczestnika pisemnie lub na wskazany w reklamacji adres poczty elektronicznej – według wyboru Uczestnika.

8. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna w czasie trwania Promocji w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej PelviFly

Kliknij tutaj i przeczytaj więcej o promocji