Wróć do bloga

Zapytanie ofertowe – prace informatyczne. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020).

Asset 1

Warszawa, dnia 18.06.2018 r.

Zapytanie ofertowe

PelviFly Sp. z.o.o.

ul. Postępu 15

02-676 Warszawa

Tel.: +48 601 990 371

PelviFly Sp. z .o.o.

z siedzibą przy ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa

Tel.: +48 601 990 371

NIP 701 05 56 300, REGON 363884963

realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020). Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 20201.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw

pod tytułem

„Partnerskie prace badawczo-rozwojowe firmy Pelvifly Sp. z o.o. i jednostki Instytut Technologii Elektronowej prowadzące do stworzenia w ramach pierwszej produkcji innowacyjnego systemu do rehabilitacji mięśni dna miednicy kobiet z uwzględnieniem wyprodukowania sondy dopochwowej, platformy telemedycznej i aplikacji mobilnej.

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi informatyczne związane integracją systemów tworzonych w ramach serwisu PelviFly, przeprowadzenie testów systemu, weryfikacji i wprowadzenia sprawnej komunikacji Bluetooth pomiędzy urządzeniem i aplikacją, weryfikacja przepływu danych i poprawa interfejsów.

Specyfikacja projektu w zakresie prac informatycznych:

  1. Testy działania systemu – spójność kolekcjonowania i przetwarzania danych oraz ich archiwizacji.
  2. Stworzenie i wdrożenie mechanizmu komunikacji pomiędzy istniejącymi elementami systemu PelviFly – portalem treningowym, aplikacją mobilną oraz chatem. Ujednolicenie systemu w ramach jednej aplikacji mobilnej.
  3. Udoskonalenie interfejsu użytkownika od strony konsultantów zapewniające sprawne zarządzanie zdalnie treningami, obsługę klientów zagranicznych oraz innych wersji językowych.

Dokumentacja dotycząca aktualnego serwisu telemedycznego dostępna jest w siedzibie spółki na życzenie wykonawcy. Osoba kontaktowa: Gabriel Herman +48 601 990 371.

Numer projektu: RPMA.01.02.00-14-5669/16

Kod CPV: 72000000-5

Termin składania ofert: od 18 czerwca do 29 czerwca 2018 roku godz. 12.00

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu ofert: 29.06.2018

Prace informatyczne powinny rozpocząć się niezwłocznie.

Rodzaje i opis kryteriów mających wpływ na wybór oferty:

Przy  rozpatrzeniu nadesłanych ofert będziemy kierować się następującymi kryteriami:

L.  P.                            KRYTERIUM                                                  WAGA

  1.                                 Cena netto                                                       100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną oraz specyfikacją wypełniającą założenia.

Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty prosimy składać osobiście lub pocztą  na adres siedziby firmy, tj.:

PelviFly Sp. z o.o.

ul. Postępu 15

02-676 Warszawa

lub drogą elektroniczną na adres: [email protected]

Informacje dodatkowe:

Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał zapytanie ofertowe.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego oferenta.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn.

Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy.
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do treści umowy zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Informacje na temat zakresu wykluczenia:

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem PelviFly Sp. z o.o. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu PelviFly Sp. z o.o. lub osobami wykonującymi w imieniu PelviFly Sp. z o.o. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.