Wróć do bloga

Zapytanie ofertowe – prace informatyczne. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020).

Asset 1

Warszawa, dnia 13.02.2017 r.

Zapytanie ofertowe

PelviFly Sp. z.o.o.

ul. Bednarska 24/9

00-321 Warszawa

Tel.: +48 601 990 371

PelviFly Sp. z .o.o.

z siedzibą przy ul. Bednarskiej 24/9, 00-321 Warszawa

Tel.: +48 601 990 371

NIP 701 05 56 300, REGON 363884963

realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020). Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 20201.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw

pod tytułem

„Partnerskie prace badawczo-rozwojowe firmy Pelvifly Sp. z o.o. i jednostki Instytut Technologii Elektronowej prowadzące do stworzenia w ramach pierwszej produkcji innowacyjnego systemu do rehabilitacji mięśni dna miednicy kobiet z uwzględnieniem wyprodukowania sondy dopochwowej, platformy telemedycznej i aplikacji mobilnej.

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi graficzne oraz prace związane z przygotowaniem projektów stron internetowych oraz wdrożeń rozwiązań w oparciu o WordPress oraz drobne, pojedyncze zlecenie do zadań realizowanych przez zespół informatyków – grafiki w portalu i aplikacji. Spółka planuje zamówić około 300 godzin pracy grafików i oczekuje oferty na stawkę godzinową dla szacowanego zbioru zamówień.

Numer projektu: RPMA.01.02.00-14-5669/16

Specyfikacja projektu w zakresie prac informatycznych:

W ramach zleceń przewiduje się prace w następujących obszarach. Poniższe zestawienie może jednak w pełni nie precyzować wszystkich zagadnień, które mogą pojawić się w trakcie prac badawczo rozwojowych.

  1. Grafiki użytkowe w ramach aplikacji mobilnych oraz portalu telemedycznego.
  2. Opracowanie i projekty graficzne materiałów instruktażowych i edukacyjnych.
  3. Projekty testów, wyników, interfejsu dla użytkownika w serwisach telemedycznych.
  4. Opracowanie i wdrożenie automatycznych mailingów.
  5. Audyty aplikacji i wdrażanie poprawek UX.
  6. Logo projektu, strona www.
  7. Wdrożenia w oparciu o technologię wordpress oraz woocomerce.
  8. Projekt pudełka na urządzenie.

Dokumentacja dotycząca serwisu telemedycznego dostępna jest w siedzibie spółki na życzenie wykonawcy. Osoba kontaktowa: Gabriel Herman +48 693 103 203

Termin składania ofert: od 13 lutego do 28 lutego 2017 roku godz. 12.00

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu ofert: 28.02.2017

Prace informatyczne powinny rozpocząć się niezwłocznie.

Rodzaje i opis kryteriów mających wpływ na wybór oferty:

Przy  rozpatrzeniu nadesłanych ofert będziemy kierować się następującymi kryteriami:

L.  P.                            KRYTERIUM                                                  WAGA

  1.                                 Cena netto                                                       100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną oraz specyfikacją wypełniającą założenia.

Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty prosimy składać osobiście lub pocztą  na adres siedziby firmy, tj.:

PelviFly Sp. z o.o.

ul. Bednarska 24/9

00-321 Warszawa

lub drogą elektroniczną na adres: [email protected]

Informacje dodatkowe:

Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał zapytanie ofertowe.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego oferenta.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn.

Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy.
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do treści umowy zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Informacje na temat zakresu wykluczenia:

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem PelviFly Sp. z o.o. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu PelviFly Sp. z o.o. lub osobami wykonującymi w imieniu PelviFly Sp. z o.o. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.