Mając na względzie Państwa prawo do ochrony danych osobowych podczas korzystania z aplikacji i sklepu internetowego Pelvifly dołożyliśmy wszelkich starań od strony prawnej, technicznej i organizacyjnej aby w jak najlepszym stopniu chronić wszystkie otrzymane od Państwa i wykorzystywane przez nas dane osobowe.

Wszelkie dane osobowe, które posiadamy są przechowywane oraz przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane pobierane są od Państwa w sposób bezpośredni podczas rejestracji lub korzystania z aplikacji lub sklepu internetowego Pelvifly. Dołożyliśmy wszelkich starań aby dane niezbędne do prawidłowego funkcjonowania aplikacji i sklepu internetowego Pelvifly nie były od Państwa pobierane w sposób uciążliwy a ponadto żeby udostępniali nam Państwo tylko te dane, które są potrzebne do korzystania w pełni ze wszystkich funkcji aplikacji i sklepu internetowego Pelvifly.

Państwa dane są wykorzystywane przez Pelvifly oraz mogą być udostępniane podmiotom trzecim współpracującym z Pelvifly w celach niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania aplikacji i sklepu internetowego Pelvifly. Każdy podmiot z którym współpracujemy w celu zapewnienia najlepszej jakości świadczenia usług zobowiązany jest do utrzymywania takiego samego poziomu ochrony Państwa danych. Przetwarzane przez nas, Państwa dane, będą przechowywane nie dłużej niż będzie to zgodne z właściwymi przepisami. W dowolnym czasie mają Państwo prawo wglądu, edytowania i żądania usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

§ 1 Postanowienia ogólne

1.     Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady postępowania z danymi osobowymi użytkowników aplikacji i sklepu internetowego Pelvifly („Użytkownicy”), a w szczególności sposób przetwarzania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji mobilnej Pelvifly („Aplikacja”) lub w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego pelvifly.com („Sklep”).

2.     Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych  z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz niniejszą Polityką Prywatności poprzez akceptację warunków Polityki Prywatności w Aplikacji lub na stronie www Sklepu. Użytkownicy wyrażają zgodę dobrowolnie, przy czym bez wyrażenia zgody na przetwarzanie danych korzystanie z niektórych funkcjonalności Aplikacji lub Sklepu nie będzie możliwe.

3.     Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji lub Sklepu.

4.     Administratorem danych osobowych użytkowników aplikacji mobilnej w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych, jest Pelvifly Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-321), przy ul. Bednarskiej 23/9, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000605721, zwana dalej „Administratorem”.

§ 2 Przetwarzanie danych osobowych

1.     Dane osobowe Użytkowników przechowywane i przetwarzane są przez Administratora w celu rejestracji  i korzystania z Aplikacji oraz Sklepu w tym zawierania umów, a także w celu podnoszenia standardów świadczonych usług i rozwoju systemu Pelvifly oraz dla celów marketingu usług i produktów Pelvifly oraz podmiotów współpracujących z Pelvifly.

2.     Dla realizacji celów określonym w ust. 1 powyżej, Administrator przechowuje oraz przetwarza określone dane:

1)    imię i nazwisko,

2)    wiek,

3)    adres korespondencyjny oraz adres dostawy

4)    osobisty adres poczty elektronicznej, e-mail,

5)    numer telefonu komórkowego,

6)    kraj pochodzenia.

§3 Prawa i obowiązki Administratora

1.     Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami w tym Ustawą o ochronie danych osobowych, Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).

2.     Administrator gwarantuje zapewnienie wszelkich odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, zgodnie z powołanymi wyżej przepisami w stopniu niezbędnym do zapobiegania dostępowi osób nieuprawnionych, utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

3.     Administrator będzie przechowywał dane Użytkowników tak długo jak konieczne jest to do realizacji celów Polityki Prywatności, ulepszania oraz rozwoju systemu Pelvifly, w granicach dozwolonych właściwymi przepisami.

4.     W przypadku zgody Użytkownika, jego dane osobowe, które przekazał dobrowolnie, mogą być przetwarzane przez Administratora również w celu dostarczania informacji handlowej o nowościach i ofertach Administratora drogą elektroniczną przez – email i/lub sms na podany numer telefonu.

5.     Dane zbierane automatycznie w formie plików cookies (patrz Polityka cookies[DAM1] ) mogą być również używane do analizy zachowań użytkowników aplikacji mobilnej oraz do zbierania danych demograficznych o Użytkownikach Aplikacji i Sklepu. Dane zbierane automatycznie nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji Użytkownika.

6.     Administrator informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami prawa, dane dotyczące numeru (również IP) i modelu urządzenia Użytkownika oraz czasu użytkowania Aplikacji, Sklepu oraz dane eksploatacyjne dotyczące działań Użytkownika. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

§ 4 Prawa Użytkowników

1.     Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich weryfikacji, prawo do modyfikacji, uzupełnienia oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz ich usunięcia przez Pelvifly ze swojej bazy danych.

2.     W przypadku trwałego usunięcia danych osobowych niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Aplikacji lub Sklepu, Użytkownik, nie będzie możliwe korzystanie z wszystkich funkcjonalności Aplikacji i Sklepu.

§ 5 Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności w każdym czasie w trybie przewidzianym dla regulaminów korzystania z Aplikacji lub Sklepu.