Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies PelviFly Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 

Mając na względzie Państwa prawo do ochrony danych osobowych podczas korzystania z serwisu, w tym portalu treningowego i sklepu internetowego, oraz aplikacji, prowadzonych przez PelviFly Sp. z o.o. dołożyliśmy wszelkich starań od strony prawnej, technicznej i organizacyjnej, aby w jak najlepszym stopniu chronić wszystkie otrzymane od Państwa i wykorzystywane przez nas dane osobowe.

Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies (dalej: „Polityka”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników w serwisie internetowym Pelvifly.com udostępnionym w domenie pelvifly.com, w tym w portalu treningowym oraz w sklepie online, oraz stronami internetowymi powiązanymi z Pelvifly.com, tj. pelvicoach.com, kegelninja.com (zwanymi dalej łącznie „Serwisem”). Niniejsza Polityka określa również zasady wykorzystywania plików cookies w Serwisie. Postanowienia Polityki dotyczą również aplikacji na urządzenia mobilne „PelviFly – Kegel Ninja exercises” oraz aplikacji „PelviFly”, zwanymi dalej łącznie „Aplikacją”. Niniejsza Polityka dotyczy również stron wbudowanych w serwisy innych dostawców np. GetResponse pod webinary, szkolenia, akcje marketingowe organizowane przez Administratora. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu i Aplikacji ich użytkownicy (dalej: „Użytkownicy”) zobowiązani są do zapoznania się z postanowieniami Polityki i jej akceptacji.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Pelvifly Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000605721, NIP: 7010556300, REGON: 363884963, kapitał zakładowy w wysokości 200.000,00 PLN (dalej: „Administrator”). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych  można skontaktować się:

1) poprzez wiadomość e-mail: [email protected],

2) pisemnie na adres PelviFly sp. z o.o. ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa.

II. Przepisy mające zastosowanie

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych;

Pr. tel.– ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;

UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Ustawa o rachunkowości – ustawa z 29 września 2004 r. o rachunkowości;

Kodeks Cywilny – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

III. Przetwarzanie Danych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników (dalej: „Dane”), które są niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w celu świadczenia usług w ramach Serwisu i Aplikacji.
 2. Dane osobowe pobierane są od Użytkowników w sposób bezpośredni podczas rejestracji lub korzystania z Serwisu, w tym portalu treningowego lub sklepu internetowego PelviFly, oraz Aplikacji. Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz Aplikacji nie były pobierane od Użytkowników w sposób uciążliwy a ponadto, żeby Użytkownicy udostępniali Administratorowi tylko te Dane, które są potrzebne do korzystania w pełni ze wszystkich funkcji Serwisu, oraz Aplikacji.
 3. Użytkownik udostępnia dobrowolnie przetwarzane przez Administratora Dane, w szczególności w trakcie rejestracji w Serwisie lub w Aplikacji, w momencie przystąpienia do korzystania z usług lub w trakcie korzystania z nich. Niepodanie Danych wymaganych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację oraz korzystanie z Serwisu, Aplikacji lub określonych ich funkcjonalności.
 4. Dane przetwarzane są na podstawie zgody udzielanej przez Użytkownika podczas procesu rejestracji, przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych usług lub ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji usług.
 5. Administrator zapewnia ochronę Danych przed dostępem osób nieupoważnionych, zabraniem przez osobę nieuprawnioną oraz przetwarzaniem z naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, w szczególności RODO. Administrator stosuje w tym celu środki organizacyjne i techniczne zgodnie z obowiązującymi standardami. W sprawach związanych z ochroną Danych osoba, której Dane dotyczą może skontaktować się z Inspektorem ochrony danych pod adresem: [email protected] lub listownie na adres Administratora.

IV. Cele przetwarzania Danych

Administrator zbiera Dane w następujących celach:

 • kontaktu z Użytkownikami na życzenie użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. z art. 172 Pr. Tel w zw. z art. 10 ust. 2 UŚUDE;
 • wysyłki newslettera i innych materiałów na temat produktów i usług Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest marketing bezpośredni) w zw. z art. 172 Pr. Tel w zw. z art. 10 ust. 2 UŚUDE. Użytkownik, który zapisał się na newsletter, może w każdym momencie zażądać zaprzestania jego otrzymywania;
 • świadczenia usług w zakresie ćwiczeń mięśni dna miednicy poprzez Serwis i Aplikację na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) w związku z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, w szczególności świadczenia usługi weryfikacji ankiety zdrowotnej i zapewniania ćwiczeń w zależności od wybranego pakietu ćwiczeń;
 • sprzedaży produktów poprzez sklep w Serwisie oraz dostawy zamówionych produktów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • zapewniania dostępu do Serwisu – w tym celu Administrator wykorzystuje cookies, o czym mowa w pkt IX poniżej;
 • kontaktu mailowego, wiadomością SMS, komunikatem na chat w Aplikacji i jako funkcji push w Aplikacji w celu przypomnienia o nadchodzącym terminie wykonania ćwiczenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad Użytkowniczką);
 • kontakt z Użytkowniczką drogą telefoniczną lub mailową w celu wyjaśniania kwestii związanych ze świadczeniem usług przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad Użytkowniczką);
 • dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie przez niego roszczeń i obrona jego praw;
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych przez Administratora oraz dochowania zgodności z przepisami prawa podatkowego, w tym w celu wystawiania faktur za sprzedane urządzenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 • prowadzenia analityki biznesowej przez Administratora w celu analizy korzystania przez Użytkowników z Serwisu i Aplikacji, w szczególności popularności poszczególnych usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest poprawa jakości świadczonych usług.

V. Zakres przetwarzanych Danych

Użytkownicy, którzy chcą otrzymywać od Administratora newsletter, podają swój adres e-mail. Administrator może kontaktować się z Użytkownikami wiadomością e-mail lub telefonicznie, jeżeli Użytkownicy podadzą swój adres e-mail i numer telefonu oraz wyrażą zgodę na kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Użytkownik zakładając konto w Serwisie lub Aplikacji podaje swoje imię, nazwisko, numer telefon, adres zamieszkania oraz adres e-mail. Administrator zbiera następujące Dane Użytkowników w celu świadczenia usług z Aplikacją i wskazanym w Serwisie urządzeniem: dane niezbędne do identyfikacji Użytkownika oraz dane wchodzące w skład ankiety w zakresie kondycji mięśni dna miednicy umożliwiające wykonywanie przez Użytkownika ćwiczeń zgodnie z wykupionym pakietem ćwiczeń. Do takich Danych należą w szczególności informacje dotyczące wieku, liczbie porodów, informacje o częstotliwości oddawania moczu. Do Danych zawartych w ankiecie wypełnionej przez Użytkownika mają dostęp wyłącznie upoważnione przez Administratora osoby.

Podanie Administratorowi Danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do świadczenia usług przez Administratora oraz do przesyłania informacji o produktach i usługach Administratora lub innego kontaktu ze strony Administratora w przypadku wyrażenia takiej zgody.

 

VI. Okres przechowywania Danych

Dane są przechowywane przez okres świadczenia usług przez Administratora na rzecz Użytkownika. Dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony roszczeń przechowywane są przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego. Administrator przetwarza dane osobowe na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Pozostałe dane przechowywane są przez czas niezbędny dla Administratora do dokonania określonej czynności, chyba że obowiązujące przepisy stanowią inaczej. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wysyłki newslettera lub innego kontaktu ze strony Administratora będzie miało miejsce do momentu wycofania przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą wiadomości e-mail lub telefoniczną. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane Użytkownika są usuwane lub poddawane anonimizacji.

 

VII. Prawa Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych oraz sprostowania treści Danych. Użytkownik ma prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Danych.
 2. Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego Danych w przypadku wypowiedzenia umowy łączącej strony lub jej rozwiązania, a także w innych przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, z zastrzeżeniem pkt VII.3 poniżej.
 3. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył regulamin Serwisu, Aplikacji bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeśli upoważniają lub zobowiązują go do tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. W celu zrealizowania swoich praw Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem na adres mailowy: [email protected] lub korespondencyjnie na adres Administratora.
 5. Użytkownik może zażądać przeniesienia swoich Danych do innego administratora.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VIII. Powierzanie i udostępnianie danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych użytkowników Serwisu lub Aplikacji mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto, dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, usług łączności telefonicznej – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dodatkowo dane osobowe będą przetwarzane przez uprawnionych w tym zakresie pracowników/współpracowników Administratora. W szczególności, do Danych Użytkownika w Serwisie i Aplikacji, w tym ankiety  w zakresie kondycji mięśni dna miednicy, może mieć dostęp współpracujący z Administratorem specjalista w zakresie ćwiczeń mięśni dna miednicy, w celu świadczenia takich usług Użytkownikom.

IX. Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w Serwisie. Administrator może również stosować pliki cookies w Aplikacji.
 2. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na urządzeniu informatycznym, z którego korzysta Użytkownik podczas przeglądania zawartości Serwisu. Są stosowane w celu zapewnienia poprawności działania oraz optymalnego wykorzystania funkcjonalności Serwisu.
 3. Informacje zbierane przy pomocy cookies pozwalają również dostosowywać korzystanie z Serwisu do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, utrzymywać sesję Użytkownika w Serwisie po zalogowaniu, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Serwisu w celu ulepszania struktury oraz zawartości Serwisu. Dane gromadzone z wykorzystaniem plików cookies mają charakter zbiorowy i nie służą indywidualizacji Użytkownika.
 4. Wykorzystywane w ramach Serwisu pliki cookies dzielą się na stałe i sesyjne. Pliki cookies stałe są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu przez czas określony w ramach ich własnych parametrów lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika. Pliki cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które są usuwane automatycznie po wylogowaniu się przez Użytkownika z Serwisu lub po zamknięciu jego przeglądarki internetowej.
 5. Serwis wykorzystuje następujące pliki cookies:
  1. niezbędne – pliki te są wymagane do prawidłowego funkcjonowania Serwisu;
  2. funkcjonalne – pliki te zapewniają dostęp do konkretnych funkcjonalności działających w ramach Serwisu. Takie funkcjonalności mogą być ograniczone w przypadku dezaktywacji cookies funkcjonalnych. Umożliwiają one również zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisu;
  3. wydajnościowe – pliki te służą do gromadzenia informacji na temat sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu i są one wykorzystywane do usprawnienia ich funkcjonowania, a także ułatwienia korzystania z Serwisu przez Użytkowników, bez gromadzenia informacji umożliwiających ich identyfikację;
  4. reklamowe – pliki te wykorzystywane są do badania zainteresowania reklamami wyświetlanymi w Serwisie ze strony jego Użytkowników i gromadzeniem danych w tym zakresie, które mogą być następnie wykorzystane w celu dostosowania treści materiałów reklamowych do preferencji Użytkowników.
 6. Użytkownik Serwisu może zarządzać plikami cookies poprzez właściwą konfigurację ustawień swojej przeglądarki internetowej. Zmiana ustawień przeglądarki internetowej jest dostępna z reguły w zakładce „opcje”, „opcje internetowe” lub podobnej, w zależności od rodzaju wykorzystywanej przeglądarki internetowej.
 7. Użytkownik posiada także możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies. Czynność ta może jednak spowodować utrudnienie lub uniemożliwienie korzystania przez Użytkownika z Serwisu lub jego wybranych funkcji.
 8. Użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym momencie zmian ustawień przeglądarki internetowej w zakresie obsługi plików cookies.
 9. Wszelkie pytania związane z Polityką Użytkownik powinien kierować na adres: [email protected].
 10. Serwis korzysta z usługi Google Analytics dla celów statystycznych. Usługa ta umożliwia zbieranie i przechowywanie danych dotyczących charakterystyki i działań osób korzystających z Serwisu.
 11. Dane pozyskiwane w związku z korzystaniem z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, mają charakter anonimowy i nie służą identyfikacji Użytkownika. Spółka nie łączy danych pochodzących z usługi Google Analytics z danymi osobowymi Użytkowników pozyskanymi w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu lub oferowanych za jego pośrednictwem usług ani nie zezwala na takie łączenie jakiejkolwiek osobie trzeciej. Administrator wykorzystuje również usługi Hotjar w celu badania ruchu na stronach internetowych Serwisu oraz wykorzystuje pixele Facebook w celu analityki ruchu z portalu Facebook.com na strony internetowe Administratora.

X. Postanowienia końcowe

 1. Administrator jest uprawniony do przetwarzania informacji charakteryzujących sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Administrator jest też w posiadaniu informacji zawartych w logach dostępowych, w szczególności adresów IP Użytkowników, zbieranych podczas połączeń internetowych, które mogą być wykorzystywane w celach technicznych oraz statystycznych.
 2. Administrator informuje, że strony internetowe, na które Użytkownik będzie wchodził poprzez linki zamieszczone na stronie Serwisu mogą posiadać inne zasady prywatności niż określone w niniejszej Polityce. Po odesłaniu na inną stronę internetową, Użytkownik powinien zapoznać się z obowiązującymi tam zasadami prywatności.
 3. Niniejsza Polityka dostępna jest na stronie Pelvifly.com oraz, w wersji papierowej, w siedzibie Administratora.
 4. Zmiany do Polityki związane np. ze zmianami obowiązujących regulacji prawnych lub rozwojem stosowanych technologii, mogą być wprowadzone w trybie przewidzianym dla zmiany Regulaminu Serwisu.