Polityka prywatności PelviFly

Mając na względzie Państwa prawo do ochrony danych osobowych podczas korzystania z aplikacji, portalu treningowego i sklepu internetowego PelviFly dołożyliśmy wszelkich starań od strony prawnej, technicznej i organizacyjnej, aby w jak najlepszym stopniu chronić wszystkie otrzymane od Państwa i wykorzystywane przez nas dane osobowe.

Wszelkie dane osobowe, które posiadamy są przechowywane oraz przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane pobierane są od Państwa w sposób bezpośredni podczas rejestracji lub korzystania z aplikacji, portalu treningowego lub sklepu internetowego PelviFly. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby dane niezbędne do prawidłowego funkcjonowania aplikacji, portalu treningowego i sklepu internetowego PelviFly nie były od Państwa pobierane w sposób uciążliwy a ponadto, żeby udostępniali nam Państwo tylko te dane, które są potrzebne do korzystania w pełni ze wszystkich funkcji aplikacji, portalu treningowego i sklepu internetowego PelviFly.

Państwa dane są wykorzystywane przez PelviFly oraz mogą być udostępniane podmiotom trzecim współpracującym z PelviFly w celach niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania aplikacji, portalu treningowego i sklepu internetowego PelviFly. Każdy podmiot, z którym współpracujemy w celu zapewnienia najlepszej jakości świadczenia usług zobowiązany jest do utrzymywania takiego samego poziomu ochrony Państwa danych. Przetwarzane przez nas, Państwa dane, będą przechowywane nie dłużej niż będzie to zgodne z właściwymi przepisami. W dowolnym czasie mają Państwo prawo wglądu, edytowania i żądania usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady postępowania z danymi osobowymi użytkowników aplikacji, portalu treningowego i sklepu internetowego PelviFly („Użytkownicy”), a w szczególności sposób przetwarzania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji mobilnej PelviFly („Aplikacja”), portalu treningowego („Portal”) lub w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego pelvifly.com („Sklep”).
 2. Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jaką jest umowa – art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest również prawnie uzasadniony interes administratora danych – art. 6 ust. 1 lit. f) polegający realizacji celów marketingowych, poprzez promocję własnych produktów i usług.
 3. Zgoda wyrażona jest poprzez akceptację warunków Polityki Prywatności w Aplikacji, Portalu lub na stronie www Sklepu. Użytkownicy wyrażają zgodę dobrowolnie, przy czym bez wyrażenia zgody na przetwarzanie danych korzystanie z niektórych funkcjonalności Aplikacji, Portalu lub Sklepu nie będzie możliwe.
 4. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji, Portalu lub Sklepu.
 5. Administratorem danych osobowych użytkowników aplikacji mobilnej w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych, jest PelviFly Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ul. Postępu 15, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000605721, zwana dalej „Administratorem”.

 

 • 2

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników przechowywane i przetwarzane są przez Administratora w celu rejestracji i korzystania z Aplikacji, Portalu oraz Sklepu w tym zawierania umów, a także w celu podnoszenia standardów świadczonych usług i rozwoju systemu PelviFly, w celu zapewnienia jak najbardziej profesjonalnej opieki specjalistów w ramach współpracy oraz dla celów marketingu usług i produktów PelviFly.
 2. Ponadto, PelviFly przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie usprawiedliwionych interesów – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dotyczy to w szczególności przetwarzania danych osobowych w celach informowania Użytkownika o przebiegu treningów, ocenach postępów, umówionych wizytach oraz konsultacjach telefonicznych ze specjalistami PelviFly.
 3. W zakresie danych osobowe o charakterze szczególnie wrażliwym PelviFly przetwarza te dane osobowe na podstawie wyraźnej, pisemnej zgody Użytkownika w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług.
 4. Dla realizacji celów określonym w ust. 1 powyżej, Administrator przechowuje oraz przetwarza określone dane:
 • imię i nazwisko,
 • wiek,
 • adres korespondencyjny oraz adres dostawy
 • osobisty adres poczty elektronicznej, e-mail,
 • numer telefonu komórkowego,
 • kraj pochodzenia
 • ocenę przebiegu treningów
 • wyniki ankiet
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się:
  1) drogą e-mail: [email protected],
  2) pisemnie na adres PelviFly sp. z o.o. ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może wymagać uwierzytelnienia tożsamości użytkownika, który zgłosi się do po pomoc, przed realizacją zgłoszenia, ze względu na jego i nasze bezpieczeństwo.
 3. W przypadku konsultacji prowadzonych ze specjalistami współpracującymi z PelviFly w procesie opieki i nadzoru nad treningami dane osobowe Użytkowników podane podczas rejestracji zostaną przekazane temu specjaliście.
 4. PelviFly może również przekazywać dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
 • firmy księgowe i audytorskie
 • kancelarie prawne
 • firmy świadczące usługi informatyczne, w tym obsługujące serwery, z których korzysta PelviFly,
 • firmy świadczące usługi call center i wysyłki sms oraz e-mail.
 1. PelviFly przekazuje również podmiotom zewnętrznym zanonimizowane ciasteczka (cookies) i inne zanonimizowane dane o użytkownikach Aplikacji, Portalu i Sklepu. Dane te nie pozwalają na odszyfrowanie aktywności konkretnego użytkownika jak również nie pozwalają na jego identyfikację, ale pozwalają określić dane geograficzne, statystyczne i demograficzne użytkowników. Przekazywanie tych danych ma na celu poprawę funkcjonowania Aplikacji, Portalu i Sklepu przez zaimplementowanie odpowiednich narzędzi podwyższających ich atrakcyjność.

 

 • 3

Prawa i obowiązki Administratora

 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami w tym Ustawą o ochronie danych osobowych, Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).
 2. Administrator gwarantuje zapewnienie wszelkich odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, zgodnie z powołanymi wyżej przepisami w stopniu niezbędnym do zapobiegania dostępowi osób nieuprawnionych, utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 3. Administrator będzie przechowywał dane Użytkowników tak długo jak konieczne jest to do realizacji celów Polityki Prywatności, ulepszania oraz rozwoju systemu PelviFly, w granicach dozwolonych właściwymi przepisami.
 4. W przypadku zgody Użytkownika, jego dane osobowe, które przekazał dobrowolnie, mogą być przetwarzane przez Administratora również w celu dostarczania informacji handlowej o nowościach i ofertach Administratora drogą elektroniczną przez – email i/lub sms na podany numer telefonu.
 5. Dane zbierane automatycznie w formie plików cookies (patrz Polityka cookies) mogą być również używane do analizy zachowań użytkowników aplikacji mobilnej oraz do zbierania danych demograficznych o Użytkownikach Aplikacji, Portalu i Sklepu. Dane zbierane automatycznie nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji Użytkownika.
 6. Administrator informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami prawa, dane dotyczące numeru (również IP) i modelu urządzenia Użytkownika oraz czasu użytkowania Aplikacji, Portalu, Sklepu oraz dane eksploatacyjne dotyczące działań Użytkownika. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

 

 • 4

Prawa Użytkowników

 

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich weryfikacji, prawo do modyfikacji, uzupełnienia oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz ich usunięcia przez Pelvifly ze swojej bazy danych.
 2. W przypadku trwałego usunięcia danych osobowych niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Aplikacji, Portalu lub Sklepu, Użytkownik, nie będzie miał możliwości korzystania ze wszystkich funkcjonalności Aplikacji, Portalu i Sklepu.
 3. Zgodnie z przepisami Użytkownicy mają następujące prawa:
  • Prawo do sprzeciwu – art. 21 RODO
  • Prawo dostępu do danych – art. 15 RODO
  • Prawo do poprawiania danych osobowych – art. 16 RODO
  • Prawo do bycia zapomnianym – art. 17 RODO
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO
  • Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO

 

 • 5

Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności w każdym czasie w trybie przewidzianym dla regulaminów korzystania z Aplikacji, Portalu lub Sklepu. Aktualna wersja Polityki została przyjęta 24 maja 2018 roku.