I. Definicje

Pelvifly

Właścicielem i administratorem Sklepu Pelvifly.com jest Pelvifly Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-321), przy ul. Bednarskiej 23/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000605721, REGON: 3638849630, NIP: 7010556300, adres poczty elektronicznej:

[email protected] , telefon kontaktowy: (+48) 601 990 371.

Regulamin,

Niniejszy dokument stanowi ogólne warunki Umowy zawieranej pomiędzy Pelvifly oraz Klientem.

Umowa

Umowa o świadczenie Usług, w zakresie Usług będących funkcjonalnościami dostępnymi na witrynie Sklepu jest zawierana przez Pelvifly z Klientem poprzez zaakceptowanie Regulaminu przez Klienta, natomiast w zakresie pozostałych Usług lub Produktów z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Pelvifly.

Klient, Konsument

Osoba korzystająca ze Sklepu zarówno jako konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego albo przedsiębiorca w rozumieniu  art. 431 kodeksu cywilnego. Klientami sklepu mogą być zarówno pełnoletnie osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych, jak i osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Strona

Pelvifly lub Klient, w zależności od kontekstu, zwani również łącznie Stronami.

Sklep

Sklep Pelvifly, dostępny pod adresem www.pelvifly.com, którego właścicielem i administratorem jest Pelvifly, umożliwiający Klientom zakup usług i produktów oferowanych przez Pelvifly.

Konto

Profil Klienta stanowiący wydzielony element Sklepu, udostępniany Klientowi po autoryzacji. Autoryzacja odbywa się poprzez podanie właściwego hasła i identyfikatora (adres e-mail podany w procesie rejestracji), definiowanych przez Klienta przy zakładaniu profilu w Sklepie. Konto umożliwia i jest niezbędne do zarządzania informacjami dotyczącymi Klienta oraz dokonywanie wszelkich czynności prawnych lub faktycznych przypisywanych Klientowi, możliwych do wykonania za pośrednictwem Konta, w szczególności korzystania z Usług i realizacji Zamówienia.

Cena

Cena danego Produktu lub Usługi znajduje się w opisie każdego z Produktów lub Usług. Cena jest podana w PLN oraz zawiera podatek VAT. Ceny Produktów lub Usług nie zawierają kosztów dostawy, które określane są odrębnie na etapie składania Zamówienia. Jeżeli rodzaj zakupionego Produktu lub Usług przewiduje dokonywanie płatności  ratalnych/abonamentowych, w przypadku braku dokonania terminowej zapłaty, Pelvifly wystosowuje monit z wezwaniem do zapłaty w terminie 14 dni. W przypadku niedokonania wpłaty w wyznaczonym terminie Pelvifly może wstrzymać świadczenie usług do czasu uregulowania wpłaty bądź wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, a wszelkie należne płatności będą wymagalne z dniem wypowiedzenia.

Dzień Roboczy

Za dzień roboczy uznaje się dni od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

Produkty, Usługi

Produkty i Usługi oferowane przez Pelvifly za pośrednictwem Sklepu, których zasady świadczenia określa Regulamin.

Formularz Zamówienia

Usługa świadczona przez Pelvifly za pośrednictwem Sklepu w trakcie składania Zamówienia, polegająca na udostępnieniu interaktywnego formularza, umożliwiającego dokonanie wyboru oraz Zamówienie Produktów lub Usług oraz określenie warunków sprzedaży w tym w szczególności sposobu płatności oraz dostawy.

Newsletter

Usługa świadczona przez Pelvifly polegająca na dostarczaniu Klientowi, pod warunkiem udzielenia właściwej zgody na etapie zakładania Konta, cyklicznie informacji o charakterze handlowym dotycząca w szczególności informacji o Produktach i Usługach oraz nowościach i promocjach dostępnych w Sklepie.

Pakiety Treningowe

Usługa polegająca na dostarczeniu kompleksowego rozwiązania obejmującego mobilną aplikację treningową, urządzenie monitorujące pracę mięśni dna miednicy oraz inne usługi o charakterze konsultacyjnym realizowane przez wykfalifikowany personel (lekarzy, pielęgniarki, fizjoterapeutów, trenerów sportowych) adresowane do pełnoletnich kobiet w zakresie treningu mięśni dna miednicy. Pakiety Treningowe występują w kilku wariantach, a ich szczegółowa charakterystyka oraz ich zakres określona jest na stronie Sklepu.

II. Utworzenie Konta

1.     Do założenia Konta konieczne jest :

1.1  wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez wprowadzenie danych: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji, numer telefonu komórkowego. Pelvifly nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie nieprawidłowych danych w procesie zakładania Konta.

1.2  Po uprzednim zapoznaniu się z treścią – akceptacja Regulaminu, która następuje poprzez zaznaczenie pola „Tak” w formularzu rejestracyjnym dostępnym w procesie zakładania Konta,

1.3  akceptacja przetwarzania danych osobowych przez Pelvifly oraz potwierdzenie zapoznania się z Polityką Prywatności Pelvifly, która następuje poprzez zaznaczenie pola „Tak” w formularzu rejestracyjnym dostępnym w procesie zakładania Konta.

1.4  akceptacja otrzymywania informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu komórkowego, aplikacji mobilnej od Pelvifly, która następuje poprzez zaznaczenie pola „Tak” w formularzu rejestracyjnym dostępnym w procesie zakładania Konta.

2.     Aktywacja Konta następuje według następującej procedury: Pelvifly przesyła na podany w procesie rejestracji adres e-mail wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

3.     Klient może posiadać wyłącznie jedno Konto.

4.     Klient ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania dokonywane poprzez Konto podejmowane w ramach i za pośrednictwem Sklepu. Zabronione jest wykorzystywanie Konta do wprowadzania treści o charakterze bezprawnym.

5.     Pelvifly zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez Pelvifly w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta lub Sklepu jest zagrożone. Pelvifly może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Klienta od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Klient natychmiast odzyskuje dostęp do Konta.

6.     Klient powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.

III. Dostępność Sklepu i wymagania techniczne

Pełna funkcjonalność Sklepu dostępna jest wyłącznie poprzez zalogowanie się na witrynie internetowej https://www.pelvifly.com/login.

Korzystanie z pełnej funkcjonalności Sklepu możliwe jest na urządzeniu końcowym posiadającym dostęp do sieci Internet, wyposażonym w jedną z przeglądarek internetowych.

Przeglądarka internetowa powinna mieć włączoną obsługę plików cookies oraz JavaScript.

Pelvifly zapewnia możliwość korzystania ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń mobilnych (telefon, tablet). Logowanie do Sklepu za pośrednictwem aplikacji dostępnych na urządzeniach mobilnych powoduje takie same skutki jak logowanie bezpośrednio ze strony internetowej Sklepu.

IV. Zamówienia

1.     Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2.     Złożenie Zamówienia jest możliwe po zalogowaniu się na Konto, po dokonaniu jego aktywacji. Zamówienie składane jest poprzez uzupełnienie niezbędnych danych w Formularzu Zamówienia (imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy: Produkt/y i Usługi, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności, a następnie poprzez potwierdzenie zakupu. W przypadku wprowadzenia niepełnych lub błędnych danych Pelvifly może zwrócić się do Klienta o ich uzupełnienie lub skorygowanie.

3.     Przyjęcie Zamówienia przez Pelvifly potwierdzane jest poprzez wiadomość e-mail wysłaną na e-mail określony w trakcie tworzenia Konta.

4.     Umowa zawarta jest z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta oraz potwierdzeniu jego przyjęcia przez Pelvifly.  Realizacja Zamówienia następuje zgodnie z wybranym sposobem płatności – po dokonaniu płatności i jej zaksięgowaniu na rachunku bankowym Pelvifly bądź otrzymaniu przez Pelvifly potwierdzenia pozytywnej realizacji płatności z serwisu płatniczego Przelewy24, a w przypadku wyboru przesyłki za pobraniem z chwilą zawarcia Umowy. Czas realizacji Zamówienia wynosi 5 Dni Roboczych.

5.     Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3 powyżej. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu.

6.     Dostawy zamówionych Produktów realizowane są na terytorium RP, poprzez firmę kurierską współpracującą z Pelvifly. Aktualny cennik przesyłek kurierskich dostępny jest w trakcie procesu składania Zamówienia na Formularzu Zamówienia.

V. Płatności

1. Pelvifly udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności za Produkty i Usługi

dostarczane za pośrednictwem Sklepu:

1.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Pelvifly:

Bank: mBank.

Numer rachunku: 55 1140 2004 0000 3102 7626 6479.

1.2. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, wyłącznie przy wyborze sposobu dostawy kurierem.

1.3. Płatność kartą kredytową Visa, EuroCard / MasterCard.

1.4  Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl

– możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/  i mogą wymagać akceptacji regulaminu serwisu Przelewy24.pl

Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.

Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068, wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS przez  Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł – wpłacony w całości

1.4 Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayPal

– możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej https://www.paypal.com/  i mogą wymagać akceptacji regulaminu serwisu PayPal.

Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu paypal.com.

2.2. Termin płatności:

2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności kartą płatniczą, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 Dni Roboczychod dnia złożenia Zamówienia. W przypadku płatności  ratalnych, Klient dokonuje płatności zgodnie z przesłanym harmonogramem.

2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

V. Usługi

1.     W ramach funkcjonalności dostępnych w Sklepie Pelvifly świadczy na rzecz Klientów Usługi związane z założeniem i administrowaniem Kontem, dostarczaniem Newslettera oraz Formularzem Zamówienia.

2.     W ramach Usług dostępnych w Sklepie, Pelvifly oferuje Pakiety Treningowe. Korzystanie z Usług jest możliwe po zainstalowaniu treningowej aplikacji mobilnej Pelvifly na urządzeniu mobilnym wraz z urządzeniem monitorującym pracę mięśni dna miednicy, po dokonaniu zapłaty za wybrany wariant Pakietu Treningowego.

3.     Zainstalowanie aplikacji mobilnej Pelvifly możliwe jest za pośrednictwem Sklepu  – przekierowanie odpowiednio:

– dla urządzeń mobilnych z systemem Android – Google Play,

– dla urządzeń mobilnych z systemem iOS – App Store.

4.   Usługi w ramach Pakietu Treningowego świadczone są za pośrednictwem aplikacji mobilnej Pelvifly, zgodnie z Regulaminem oraz regulaminem aplikacji mobilnej Pelvifly po jego uprzednim zaakceptowaniu. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z instrukcją użytkownika urządzenia monitorującego pracę mięśni dna miednicy, przed rozpoczęciem jego użytkowania.

5.   Do rozpoczęcia świadczenia Usług w ramach każdego Pakietu Treningowego konieczne jest odbycie przez Klienta konsultacji edukacyjnej online w celu potwierdzenia czy wybrany Pakiet Treningowy odpowiada indywidualnym potrzebom Klienta. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w trakcie korzystania z Usług lub wątpliwości Klienta związanych z kwestiami zdrowotnymi lub problemami technicznymi, Klient ma prawo i powinien niezwłocznie skontaktować się ze specjalistą Pelvifly, celem ustalenia przyczyn pojawienia się takich nieprawidłowości oraz uzyskania rekomendacji co do dalszego postępowania.

VII. Odpowiedzialność Pelvifly

1. Zasady ogólne

1.1 Pelvifly dąży do utrzymania ciągłości funkcjonowania Sklepu. Odpowiedzialność Pelvifly za     niedostępność Sklepu spowodowaną czynnikami niezależnymi od Pelvifly o charakterze technicznym lub działaniem lub zaniechaniem osób trzecich jest wyłączona.  W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o powyższym Pelvifly.

1.2 W przypadku zaistnienia zakłóceń technicznych działania Sklepu skutkujących brakiem dostępności Sklepu, Pelvifly podejmie wszelkie działania mające na celu niezwłoczne usunięcie awarii oraz  ewentualnych negatywnych skutków zgodnie z polityką bezpieczeństwa                                            Pelvifly Sp. z o.o.

1.3 Pelvifly udziela 12 miesięcznej gwarancji na Produkty. Pelvifly nie gwarantuje osiągnięcia zakładanych rezultatów treningu opisywanych przez Pelvifly w materiałach informacyjnych dostępnych w Sklepie lub za pośrednictwem innych kanałów komunikacji Pelvifly (materiały promocyjne, fanpage), w szczególności ze względu na indywidualne uwarunkowania zdrowotne, które nie były wcześniej znane Stronom lub w sytuacji nie stosowania się do planów treningowych oraz zaleceń Pelvifly lub specjalistów Pelvifly.

2. Postanowienia dotyczące Klientów nie będących Konsumentami

2.1 W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Pelvifly ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy.

2.2 Z chwilą wydania przez Pelvifly Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Pelvifly w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

2.3 W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

2.4 Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Pelvifly z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.

2.5 W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Pelvifly może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług polegających na udostępnieniu funkcjonalności Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w formie dokumentowej.

2.6 Odpowiedzialność Pelvifly w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy, nie więcej jednak niż do kwoty 1.500 zł (tysiąca pięciuset złotych). Pelvifly ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem.

2.7 Wszelkie spory powstałe pomiędzy Pelvifly, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Pelvifly.

VIII. Odstąpienie od lub rozwiązanie Umowy

1.Umowa pomiędzy Konsumentem a Pelvifly wygasa wskutek:

(a) złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy przez Konsumenta lub Pelvifly, za 30 dniowym terminem wypowiedzenia, przy czym w przypadku wypowiedzenia Umowy dotyczącej Pakietu Treningowego na 3 lub 6 miesięcy przez Konsumenta przed zakończeniem tego okresu, raty pozostałe do zapłaty stają się wymagalne z dniem wypowiedzenia Umowy, chyba, że Konsument wypowiada Umowę ze względów od niego niezależnych tj. stanu zdrowia lub rekomendacji specjalisty Pelvifly lub lekarza co do przeciwwskazań w zakresie korzystania z Usług lub Produktów, bądź gdy wypowiedzenie następuje z innych względów niezależnych od Konsumenta,

(b) wypowiedzenia przez Pelvifly Umowy w innych przypadkach określonych w Regulaminie.

2. Pelvifly przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Pelvifly.

3. Umowa z Klientem może być rozwiązana przez Pelvifly ze skutkiem natychmiastowym w szczególności w przypadku stwierdzenia przez Pelvifly:

(a) podania nieprawdziwych danych identyfikacyjnych przez Klienta,

(c) wprowadzania za pośrednictwem Sklepu treści o charakterze bezprawnym, w tym naruszających prawa osób trzecich,

(d) podejmowania przez Klienta działań mających na celu zakłócenie pracy systemu informatycznego Sklepu,

(e) podejmowania przez Klienta innych działań mogących skutkować powstaniem szkody dla Pelvifly,

mimo bezskutecznego upływu dodatkowego terminu 5 Dni Roboczych na usunięcie naruszeń. Postanowienia pkt 1 i 2 powyżej stosuje się odpowiednio.

4. Niezależnie od uprawnień wskazanych powyżej Pelvifly przysługuje prawo do wprowadzenia blokady Konta z powodu przyczyn wskazanych w pkt. VIII ust. 3 Regulaminu lub w przypadku podejrzenia Pelvifly o korzystaniu z Konta przez osobę nieupoważnioną przez Klienta.

5. Ustanowienie blokady Konta uniemożliwia zalogowanie się na Konto i korzystanie z jego funkcjonalności. W celu usunięcia blokady Klient powinien skontaktować się z Pelvifly. Pelvifly przysługuje prawo do utrzymania zastosowanej blokady Konta do czasu podjęcia decyzji o rozwiązaniu Umowy na zasadach wskazanych w pkt. VIII ust. 3 Regulaminu i usunięcia naruszeń.

6. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze względem Pelvifly w związku z zablokowaniem Konta.

7. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 13 poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

7.1. pisemnie na adres: PelviFly Sp. z o.o. ul. Bednarska 24/9, 00-321 Warszawa;

7.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];

8. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

9. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

9.1. dla umowy, w wykonaniu której Pelvifly wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części

9.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

10. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

11. Pelvifly ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Pelvifly dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Pelvifly nie zaproponowała, że odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Pelvifly lub przekazać go osobie upoważnionej przez Pelvifly do odbioru, chyba że Pelvifly zaproponowała, że odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: PelviFly Sp. z o.o. ul. Bednarska 24/9, 00-321 Warszawa.

13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

14. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:

14.1. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Pelvifly nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

14.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

15.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Pelvifly wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Pelvifly utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu .

IX. Reklamacje

1.       Postanowienia ogólne

Zgłoszenia dotyczące niewykonania lub nienależytego świadczenia Usług przez Pelvifly należy zgłaszać na adres elektroniczny: [email protected] . Każdorazowo zgłoszenie powinno zawierać dane Klienta takie jak: imię i nazwisko oraz dokładny opis sytuacji będącej podstawą reklamacji jak również ewentualne  propozycje co do rozstrzygnięcia sytuacji będącej podstawą reklamacji. Pelvifly udziela odpowiedzi na zgłoszenie w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, a w przypadku otrzymania zgłoszenia nie zawierającego informacji wymaganych do jego rozpatrzenia, zwróci się do Odbiorcy o przekazanie dodatkowych informacji oraz rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od otrzymania informacji uzupełniających.

2.       Postanowienia odnoszące się do Konsumentów

2.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Pelvifly względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2.2. Pelvifly obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

2.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

2.3.1. pisemnie na adres: PelviFly Sp. z o.o., zwroty ul. Bednarska 24/9, 00-321 Warszawa;

2.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];

2.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Pelvifly. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.5. Pelvifly ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Pelvifly w powyższym terminie oznacza, że Pelvifly uznała reklamację za uzasadnioną.

2.6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Pelvifly do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Pelvifly, Klient zostanie poproszony przez Pelvifly o dostarczenie Produktu na koszt Pelvifly na adres: Pelvifly Sp. z o.o., zwroty ul. Bednarska 24/9, 00-321 Warszawa.

2.7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 2.6 powyżej nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Pelvifly do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 2.5 powyżej oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Pelvifly usunięcia wady, o którym mowa w art.      561[1] Kodeksu cywilnego.

X.  Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych wprowadzonych przez Klienta w procesie zakładania Konta oraz korzystania ze Sklepu jest Pelvifly. Dane będą przetwarzane w celu wykonania Umowy, w celach analitycznych i statystycznych oraz innych celach zgodnych z właściwymi przepisami prawa. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy ich podania może to w niektórych przypadkach powodować brak możliwości korzystania z Usług. Odbiorcy przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz prawo do ich zmiany.

2. Odbiorca został poinformowany i akceptuje, że adresy poczty elektronicznej udostępniane są na rzecz Pelvifly w procesie rejestracji Konta przez Klienta, dla zapewnienia możliwości komunikacji za pośrednictwem Sklepu jak również przesyłania Klientowi przez Pelvifly drogą elektroniczną informacji handlowych, w tym ofert i innych podobnych komunikatów o charakterze komercyjnym związanych z Usługami lub Produktami dostarczanymi przez Pelvifly.

3. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych przez podmioty współpracujące z Pelvifly w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych.

4. Niezależnie od powyższych postanowień Odbiorca wyraża zgodę na przetwarzanie i analizowanie danych, które nie stanowią danych osobowych, zgromadzonych przez Pelvifly za pośrednictwem Sklepu, dla celów statystycznych i analitycznych.

5. O ile w ramach rozwoju sklepu o nowe funkcjonalności, Pelvifly będzie przetwarzało dane osobowe Klientów, o których mowa w art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) – tzw. dane wrażliwe, w takim wypadku Pelvifly przed rozpoczęciem przetwarzania danych spełni niezbędne wymogi wynikające z powyższej ustawy w celu ich przetwarzania.

XI. Zmiany Regulaminu

1. Pelvifly przysługuje uprawnienie do jednostronnej zmiany Regulaminu, w szczególności z uwagi na  zmiany przepisów prawa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, następującej poprzez powiadomienie Klienta wiadomością adresowaną do Klienta na Konto. Wiadomość będzie zawierała szczegółową informację co do treści i zakresu wprowadzonej zmiany.

2. Brak oświadczenia Odbiorcy o braku zgody na wprowadzone zmiany w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji dotyczącej zmiany Regulaminu traktowane jest jako akceptacja znowelizowanej treści Regulaminu.

3. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy, zawarte przed wejściem w życie znowelizowanej wersji Regulaminu.

4. W przypadku złożenia przez Odbiorcę oświadczenia o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie, Umowa rozwiązuje się wraz z upływem terminu wejścia w życie nowego Regulaminu. Postawienia pkt. VIII Regulaminu stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Konsumentów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy.

XII. Postanowienia końcowe

1.     W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

2.     Pelvifly nie przenosi na Klienta jakichkolwiek praw innych niż wskazane wprost w Regulaminie, w tym w szczególności nie przenosi na Klienta praw majątkowych i nie udziela licencji dorozumianych. Wszelkie oznaczenia identyfikujące Pelvifly (w szczególności znaki towarowe) mogą być wykorzystywane przez Klienta wyłącznie za uprzednią zgodą Pelvifly wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Pelvifly.

3.     W stosunku do Klientów nie będących Konsumentami Pelvifly może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz dowolnej strony trzeciej bez zgody Klienta.

4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 31.01.2017 r.

XIII. Prawo właściwe i spory

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Pelvifly, której przedmiotem są produkty dostarczane i usługi dostarczane przez Pelvifly na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami lub produktami dostarczanymi przez Pelvifly będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Konsument ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .