Regulamin stanowi prawną podstawę funkcjonowania i korzystania z serwisu PelviFly.com, udostępnianego w domenie PelviFly.com oraz aplikacji mobilnej „PelviFly & Kegel Ninja Trainer”. Właścicielem i administratorem Serwisu Pelvifly.com oraz aplikacji mobilnej „PelviFly & Kegel Ninja Trainer” jest Pelvifly spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000605721, NIP: 7010556300, REGON: 363884963, adres poczty elektronicznej: [email protected], telefon kontaktowy: (+48) 693 103 203.

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Online, świadczenia i korzystania z usług oferowanych lub dostępnych za pośrednictwem serwisu PelviFly.com oraz aplikacji mobilnej „PelviFly & Kegel Ninja Trainer” oraz prawa i obowiązki  Klientów, w szczególności Użytkowniczek, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Spółki.

Warunkiem korzystania z serwisu PelviFly.com, aplikacji mobilnej „PelviFly & Kegel Ninja Trainer” oraz oferowanych za ich pośrednictwem usług oraz dokonywania zakupów w Sklepie Online jest uprzednie zapoznanie się przez Użytkowniczkę z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies i ich akceptacja w całości.

Regulamin

I. Definicje

Aplikacja – aplikacja „PelviFly & Kegel Ninja Trainer” przeznaczona na urządzenia typu smartfon lub tablet, służąca do wykonywania ćwiczeń mięśni dna miednicy oraz przesyłania parametrów ćwiczeń do systemu informatycznego prowadzonego przez Spółkę w celu świadczenia Usług na rzecz Użytkowniczki.

Ćwiczenia – ćwiczenia mięśni dna miednicy Użytkowniczki, wykonywane przez Użytkowniczkę z wykorzystaniem Urządzenia i Aplikacji. Ćwiczenia wchodzą w zakres Pakietów Treningowych, których warianty określone są w Sklepie Online.

Konsultacje – Usługa polegająca na konsultacji Specjalisty zamawiana przez Klientów za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.

Specjalista – Specjalista wykonujący jeden ze wskazanych zawodów: lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta, rehabilitant świadczący usługi na rzecz Użytkowniczek z wykorzystaniem niektórych funkcjonalności Serwisu. Usługi Specjalistów dostępne są w wariancie „Care”. W Serwisie i Aplikacji Specjalista określony jest jako „PelviCoach”.

Cena – cena Produktu lub wynagrodzenie za świadczenie Usług. Cena danego Produktu lub Usługi znajduje się w opisie każdego z Produktów lub Usług.

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Sklep Online – sklep internetowy PelviFly prowadzony przez Spółkę w Serwisie lub w Aplikacji.

Klient – osoba korzystająca z Serwisu, niezależnie od tego, czy utworzyła Konto czy nie. Klientami mogą być Konsumenci i przedsiębiorcy. Z Usług mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie kobiety.

Konsument – Klient dokonujący ze Spółką czynności prawnej, takiej jak zakup w Sklepie Online, niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto – zbiór danych umieszczonych w Aplikacji przypisany do danego Klienta, w ramach którego przechowywane są informacje o Kliencie.

Konto umożliwia i jest niezbędne do zarządzania informacjami dotyczącymi Klienta oraz dokonywanie wszelkich czynności prawnych lub faktycznych przypisywanych Klientowi, możliwych do wykonania za pośrednictwem Konta, w szczególności korzystania z Usług po zakończeniu okresu próbnego, o którym mowa w punkcie V poniżej.

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies – dokument określający zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów przez Spółkę oraz określający rodzaje plików cookies i zasady ich stosowania przez Spółkę w związku z korzystaniem z Serwisu oraz Aplikacji przez Klientów lub Użytkowniczki dostępny tutaj.

Produkty – produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Online.

Regulamin – niniejszy regulamin stanowiący ogólne warunki umowy zawieranej pomiędzy Spółką oraz Klientem.

Serwis – serwis pod adresem PelviFly.com prowadzony przez Spółkę.

Spółka – Pelvifly spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000605721, NIP: 7010556300, REGON: 363884963.

Urządzenie – Urządzenie  kGoal przeznaczone do wykonywania ćwiczeń mięśni dna miednicy realizowanych z wykorzystaniem Aplikacji.

Usługi – świadczenia realizowane przez Spółkę za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji w związku z wykonywanymi przez Użytkowniczkę Ćwiczeniami. Korzystanie z Usług jest możliwe po zakupieniu Pakietu Treningowego. Rodzaj i liczba Ćwiczeń, które może wykonać Użytkowniczka, zależy od wykupionego Pakietu Treningowego.

Użytkowniczka – Klient korzystający z Usług.

Zamówienie – zamówienie Produktów lub Usług oferowanych przez Spółkę w Serwisie lub Aplikacji.

Strona – Pelvifly lub Klient, w zależności od kontekstu, zwani również łącznie Stronami.

Formularz Zamówienia – Usługa świadczona przez Pelvifly za pośrednictwem Sklepu Online w trakcie składania Zamówienia, polegająca na udostępnieniu interaktywnego formularza, umożliwiającego dokonanie wyboru oraz Zamówienie Produktów lub Usług oraz określenie warunków sprzedaży w tym w szczególności sposobu płatności oraz dostawy.

Newsletter – Usługa świadczona przez Spółkę polegająca na dostarczaniu Klientowi, pod warunkiem udzielenia właściwej zgody, cyklicznie informacji o charakterze handlowym dotycząca w szczególności informacji o Produktach i Usługach oraz nowościach i promocjach dostępnych w Sklepie Online. Szczegółowe zasady świadczenia usługi „Newsletter” określone są w punkcie IX poniżej.

Pakiety Treningowe – Usługa polegająca na dostarczeniu kompleksowego rozwiązania obejmującego Aplikację współdziałającą z Urządzeniem w trakcie wykonywania Ćwiczeń oraz inne usługi, dostępne w zależności od zakupionego Pakietu Treningowego, o charakterze konsultacyjnym w tym realizowane przez wykwalifikowany personel (lekarzy, pielęgniarki, fizjoterapeutów, trenerów sportowych) adresowane do pełnoletnich kobiet w zakresie treningu mięśni dna miednicy. Pakiety Treningowe występują w kilku wariantach, a ich szczegółowa charakterystyka oraz ich zakres określona jest na stronie Sklepu Online. Wariant „CARE” realizowany jest przez Specjalistów prowadzących działalność gospodarczą niezależnie od Spółki z wykorzystaniem niektórych funkcjonalności Serwisu.

Chat – metoda komunikacji drogą elektroniczną w Serwisie lub Aplikacji przez Klienta, w tym Użytkowniczki, ze Spółką lub Specjalistą.  Komunikacja ze Spółką dotyczy kwestii technicznych (Helpdesk). W zakresie wykonywania Ćwiczeń, Użytkowniczka  może komunikować się na Chacie ze Specjalistą, jeśli Chat jest w zakresie wykupionego przez nią Pakietu Treningowego. Spółka wykorzystuje również Chatboty – zautomatyzowane komunikaty ze strony Spółki dostępne w Serwisie oraz w Aplikacji w celu interakcji z Klientem lub Użytkowniczką, w tym mające na celu odpowiedzi na pytania lub prowadzenie Ćwiczeń w zależności od wybranego Pakietu Treningowego.

II. Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, Aplikacji ich nazw, elementów Serwisu i Aplikacji, w szczególności elementów programistycznych, graficznych i innych, domeny internetowej Serwisu, stanowią wyłączną własność Spółki i korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Klient zobowiązuje się korzystać z Serwisu oraz Aplikacji zgodnie z jego przeznaczeniem, wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem, regulaminami sklepów, z których Aplikacja została pobrana, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami.
 3. Klient przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu oraz Aplikacji jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką prywatności i wykorzystywania plików cookies.
 4. Zabronione są wszelkie czynności, które są sprzeczne z przeznaczeniem Serwisu oraz Aplikacji lub zabronione przez Regulamin lub przepisy prawa, a w szczególności takie, które destabilizowałyby pracę Serwisu oraz Aplikacji, utrudniałyby dostęp do Serwisu oraz Aplikacji lub korzystanie z niego. Zabronione jest podejmowanie innych działań na szkodę Spółki ani innych Klientów lub zagrażających ich prawom lub interesom.
 5. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest korzystanie z urządzenia podłączonego do sieci Internet.
 6. Do prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest dysponowanie przez Klienta aktualną wersją którejkolwiek z następujących przeglądarek:
 7. Mozilla Firefox;
 8. Internet Explorer;
 9. Safari;
 10. Google Chrome;
 11. Opera.
 12. Serwis może działać niepoprawnie w wyniku używania innych przeglądarek lub w wyniku problemów wynikających z innego oprogramowania zainstalowanego na komputerze lub innym urządzeniu Klienta. Takie nieprawidłowe działanie nie jest powodem do reklamacji.
 13. Smartfon lub tablet, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja, musi spełniać poniższe wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:
 14. dla wersji Aplikacji pobranej z App Store – iOS w wersji 13.0 lub wyższej,
 15. dla wersji Aplikacji pobranej z Google Play – Android w wersji 6.0 lub wyższej.

Na rynku dostępna jest bardzo duża liczba smartfonów i tabletów. Spółka nie jest w stanie zagwarantować bezbłędnego działania Aplikacji na każdym takim urządzeniu. Nie może to być powodem do reklamacji. Podstawą do reklamacji nie jest również niepoprawne działanie Aplikacji wynikające z innego oprogramowania zainstalowanego na smartfonie lub tablecie Klienta. W przypadku problemów z działaniem Aplikacji należy skontaktować się z Spółką na adres [email protected]. Spółka dołoży starań, aby zgłaszane problemy zostały rozwiązane.

 1. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji plików cookies.
 2. Zasady wykorzystywania plików cookies w ramach Serwisu określa Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies, do której bezpośredni link znajduje się tutaj.
 3. Spółka dokłada wszelkich starań, aby Serwis oraz Aplikacja działały w sposób ciągły. Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz Aplikacji niezbędne jest prowadzenie, od czasu do czasu, napraw, konserwacji, przeglądów, ulepszeń, zmian Serwisu oraz Aplikacji lub ich elementów. Spółka informuje, że w czasie dokonywania wspomnianych czynności, dostęp do wszystkich lub niektórych funkcjonalności Serwisu lub Aplikacji może być wyłączony lub ograniczony. Spółka będzie informowała Klientów o przerwach technicznych i czasie ich trwania, w wypadku przerw zaplanowanych przez Spółkę, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów pod adresem strony internetowej, na której umieszczony jest Serwis oraz w Aplikacji. O przerwach technicznych nieplanowanych przez Spółkę, Spółka powiadomi niezwłocznie w dostępnym trybie.
 4. Spółka w celu świadczenia Usług i umożliwienia dokonywania zakupów w Sklepie Online udziela Klientom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, nieograniczonej terytorialnie, udzielonej na czas korzystania z Serwisu oraz Aplikacji Licencji na korzystanie z Serwisu oraz Aplikacji. Powyższa Licencja uprawnia Klientów wyłącznie do a) tymczasowego zwielokrotnienia Serwisu poprzez jego wyświetlanie w przeglądarce internetowej b) zwielokrotnienia Aplikacji poprzez jej pobranie na smartfon lub tablet. Klientom nie przysługują jakiekolwiek inne prawa, w tym prawa własności intelektualnej, ponad wyraźnie wskazane w Regulaminie. Zabronione są działania Klienta wykraczające poza zakres Licencji, w szczególności dekompilacja i dezasemblacja oprogramowania funkcjonującego w ramach Serwisu oraz Aplikacji ani odtwarzanie kodu źródłowego tego oprogramowania. W przypadku naruszenia przez Użytkowniczkę zasad korzystania z Serwisu, Aplikacji lub warunków udzielonej Licencji, Spółka będzie uprawniona do zablokowania Użytkowniczce dostępu do Serwisu lub Aplikacji oraz cofnięcia udzielonej Licencji na korzystanie z Serwisu oraz Aplikacji. Powyższe nie uchybia prawu Spółki do podjęcia innych stosownych i przewidzianych prawem działań w związku z dokonanym przez Klienta naruszeniem. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne, tekst, oprogramowanie, bazy danych i inne materiały umieszczone i udostępniane w ramach Serwisu oraz Aplikacji, jak i sposób ich przedstawienia (układ), podlegają ochronie prawnej w zakresie praw autorskich i pokrewnych przysługujących Spółce.
 5. Klient może zgłaszać problemy techniczne związane z korzystaniem z Serwisu lub Aplikacji na adres: [email protected]
 6. Smartfon lub tablet Klienta powinien posiadać zainstalowane oprogramowanie zabezpieczające przed działaniami niepożądanymi ze strony osób trzecich.

III. Zasady korzystania z Aplikacji

 1. Aplikację można pobrać korzystając ze sklepu internetowego:
  1. App Store – dla systemu iOS tutaj
   (https://itunes.apple.com/pl/app/pelvifly/id1197282531?l=pl&mt=8),
  2. Google Play – dla systemu Android tutaj
   (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pelvifly.kegel_ninja_exercises)
 1. Pobranie Aplikacji ze sklepu internetowego na smartfon lub tablet jest bezpłatne.
 2. Z Aplikacji oraz oferowanych za jej pośrednictwem usług mogą korzystać Użytkowniczki, które założyły Konto lub korzystają z okresu próbnego na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Zainstalowanie Aplikacji przez Użytkowniczkę na jej tablecie lub smartfonie oraz korzystanie z usług oferowanych za jej pośrednictwem wymaga uprzedniej akceptacji niniejszego Regulaminu.
 4. Prawidłowe korzystanie z Aplikacji, a także z oferowanych za jej pośrednictwem usług, wymaga posiadania a) Urządzenia wraz z Pakietem Treningowym wykupionym zgodnie z Regulaminem, b) smartfona lub tabletu z dostępem do sieci Internet oraz c) włączenia funkcji aktywnego połączenia internetowego (tryb on-line). Opłata za transfer danych następuje zgodnie z taryfą operatora telekomunikacyjnego.
 5. Aplikacja stanowi oprogramowanie, przy pomocy którego Użytkowniczka, dysponująca wymaganym przez Spółkę Urządzeniem oraz posiadająca wykupiony Pakiet Treningowy, może wykonać Ćwiczenia oraz przesłać parametry wykonanego Ćwiczenia do wykonania oceny przez oprogramowanie Spółki lub Specjalistę współpracującego ze Spółką, w zależności od wybranego przez Użytkowniczkę Pakietu Ćwiczeń.
 6. Aby zalogować się i korzystać z wszystkich funkcjonalności Aplikacji należy założyć w niej Konto na zasadach określonych tym Regulaminem.
 7. W celu wykonania Ćwiczenia, Użytkowniczka poprzez połączenie w trybie transmisji Bluetooth podłącza Urządzenie do swojego smartfona lub tabletu, na którym zainstalowana została Aplikacja, oraz loguje się do Aplikacji z użyciem loginu (albo adresu e-mail) i hasła, z których korzysta do zalogowania się do swojego Konta. Zalogowanie się do Aplikacji wymaga łączności WiFi lub dostępu do sieci komórkowej.
 8. Dla wykonania Ćwiczenia prawidłowo, konieczne jest stosowanie się przez Użytkowniczkę do instrukcji obsługi Urządzenia.
 9. W zależności od wybranego Pakietu Ćwiczeń Aplikacja umożliwia dostęp do historii wykonanych Ćwiczeń, i ich wyników w smartfonie lub tablecie Użytkowniczki oraz Chat z wybranym przez Użytkowniczkę specjalistą współpracującym ze Spółką. W Aplikacji możliwe jest również skontaktowanie się ze Spółką w ramach rozwiazywania problemów technicznych. Rozpoczęcie korzystania przez Użytkowniczkę z Aplikacji i usług oferowanych za jej pośrednictwem jest możliwe po wybraniu wariantu Pakietu Ćwiczeń oraz, w przypadku wariantów odpłatnych, opłaceniu opłaty za daną usługę świadczoną przez Spółkę.
 10. Spółka może dodawać nowe funkcjonalności do świadczonych usług oraz rozszerzyć katalog świadczonych usług.
 11. Dokonywanie zakupu Pakietów Treningowych następuje w Aplikacji. Urządzenia sprzedawane są w Sklepie Online w Serwisie.

IV. Utworzenie Konta

 1. Do założenia Konta konieczne jest:

1.1       pobranie Aplikacji;

1.2       rozpoczęcie i ukończenie okresu próbnego, o którym mowa w pkt. V poniżej i następnie wybranie któregoś z Pakietów Treningowych. Użytkowniczka może zakończyć okres próbny przed upływem jego terminu poprzez wybór Pakietu Treningowego. Po wyborze Pakietu Treningowego przez Użytkowniczkę, Spółka zakłada jej Konto. W celu założenia Konta Użytkowniczka powinna wypełnić formularz rejestracyjny dostępny w Aplikacji poprzez wprowadzenie danych: login, hasło, imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego oraz,  w przypadku wyboru przez Użytkowniczkę płatnego Pakietu Treningowego, numer, numer CVV i datę ważności karty płatniczej oraz wyrażenie zgody na comiesięczne obciążenie tej karty przez Spółkę. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta nieprawidłowych danych w procesie zakładania Konta.

1.2       W celu założenia Konta Użytkowniczka powinna zapoznać się i zaakceptować treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności i wykorzystania plików cookies, która następuje poprzez zaznaczenie pola „Tak” w formularzu rejestracyjnym dostępnym w procesie zakładania Konta. Użytkowniczka powinna również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę.

 1. Użytkowniczka może posiadać wyłącznie jedno Konto.
 2. Użytkowniczka ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania dokonywane poprzez Konto lub bez logowania się, podejmowane w ramach i za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji, w tym Sklepu Online. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu i Aplikacji, w tym Konta do wprowadzania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Spółka zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez Spółkę w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta lub Serwisu jest zagrożone. Spółka może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkowniczkę od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkowniczka niezwłocznie odzyskuje dostęp do Konta.
 4. Użytkowniczka jest zobowiązana do zabezpieczenia informacji umożliwiających dostęp do własnego Konta przed dostępem osób nieuprawnionych.
 5. Jedno Konto w Serwisie przeznaczone jest wyłącznie dla jednej Użytkowniczki.

V. Okres próbny

Użytkowniczka, która dysponuje Urządzeniem może korzystać z Pakietu Treningowego w wariancie Care zgodnie z opisem w Sklepie Online przez okres 14 dni. Wariant Care w okresie próbnym udostępniany jest przez Spółkę bez opieki Specjalisty. Korzystanie z Aplikacji i wykonywanie Ćwiczeń jest anonimowe w trakcie trwania okresu próbnego. Użytkowniczka może założyć Konto po ukończeniu okresu próbnego lub może go przerwać poprzez założenie Konta.

VI. Zamówienia

 1. Cena za Urządzenia jest podana w PLN. Cena za Pakiety Treningowe jest podana w dolarach amerykańskich (USD) oraz zawiera podatek VAT. Ceny Produktów lub Usług nie zawierają kosztów dostawy, które określane są odrębnie na etapie składania Zamówienia.
 2. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3.1 Zamówienie Urządzenia
Klient składa Zamówienie na Urządzenie w Sklepie Online w Serwisie. Do zamówienia Urządzenia nie jest wymagane posiadanie Konta. Zamówienia na Pakiety Treningowe składane są w Aplikacji.

3.2 Zamówienie składane jest poprzez uzupełnienie niezbędnych danych w Formularzu Zamówienia, takich jak imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Zamówienia: liczba zakupionych Urządzeń, miejsce i sposób dostawy Urządzeń, sposób płatności, a następnie poprzez potwierdzenie zakupu. W przypadku wprowadzenia niepełnych lub błędnych danych Spółka może zwrócić się do Klienta o ich uzupełnienie lub skorygowanie.

3.3.     Przyjęcie Zamówienia przez Spółkę potwierdzane jest poprzez wiadomość e-mail wysłaną na e-mail podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

3.4.     Umowa sprzedaży zawarta jest z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Spółkę. Realizacja Zamówienia następuje zgodnie z wybranym sposobem płatności – po dokonaniu płatności i jej zaksięgowaniu na rachunku bankowym Spółki bądź otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia pozytywnej realizacji płatności z serwisu płatniczego wskazanego w punkcie VII 1.4 poniżej a w przypadku wyboru przesyłki za pobraniem z chwilą zawarcia Umowy. Czas realizacji Zamówienia wynosi 5 Dni Roboczych.

3.5.     Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści umowy zawieranej między Klientem a Spółką następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu w Serwisie oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3 powyżej. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu.

3.6.     Dostawy zamówionych Produktów realizowane są na terytorium Unii Europejskiej, poprzez firmę kurierską współpracującą z Spółką. Aktualny cennik przesyłek kurierskich dostępny jest w trakcie procesu składania Zamówienia na Formularzu Zamówienia.

 1. Zamówienie Pakietu Treningowego

4.1 Użytkowniczka zamawia Pakiet Treningowy w Aplikacji po zakończeniu okresu próbnego, o którym mowa w pkt. IV powyżej lub poprzez przerwanie go. W przypadku wyboru przez Użytkowniczkę płatnego Pakietu Treningowego konieczne jest też podanie przez Użytkowniczkę numeru karty płatniczej oraz wyrażenie zgody na comiesięczne obciążenie tej karty przez Spółkę. Wybierając płatny Pakiet Treningowy Użytkowniczka zgadza się na obciążenie jej za pierwszy miesiąc świadczenia Usług. Użytkowniczka może zmienić dane karty płatniczej dokonując kolejnej płatności. Dokonanie zakupu w Aplikacji potwierdzane jest przez Spółkę wysyłką wiadomości e-mail na adres podany przez Użytkowniczkę. Użytkowniczka może w trybie natychmiastowym zmienić odpłatny Pakiet Treningowy na wyższy. Zmiana Pakietu Treningowego z wyższego na niższy wymaga miesięcznego okresu wypowiedzenia.

VIa.      System Abonamentowo-Ratalny   

 1. Urządzenie może zostać nabyte przez Klienta w systemie abonamentowo-ratalnym na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 2. W celu skorzystania z systemu abonamentowo-ratalnego Klient powinien na stronie internetowej https://pelviflyprogram.gr8.com wybrać jeden z dostępnych sposób nabycia Urządzenia, w którym określono wysokość opłaty aktywacyjnej, wysokość jednej miesięcznej raty, liczbę rat w ilu odbywa się płatność oraz całkowity koszt Urządzenia.
 3. Przed złożeniem zamówienia na Urządzenie, Klient musi w sposób kompletny i zgodny z prawdą wypełnić formularz zakupowy wymagający podania następujących danych:

3.1. imię i nazwisko,

3.2. adres e-mail,

3.3. adres zamieszkania – Miasto,

3.4. kod pocztowy,

3.5. ulica,

3.6. telefon komórkowy,

3.7. adres dostawy Urządzenia (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),

3.8. dane kwalifikującego Specjalisty, współpracującego ze Spółką, który udzielił Klientowi rekomendacji.

 1. Spółka zastrzega sobie prawa do weryfikacji danych podanych przez Klienta w ust. 3 powyżej, w szczególności czy Klientowi została udzielona rekomendacja przez Specjalistę współpracującego ze Spółką. W przypadku braku udzielenia takiej rekomendacji lub podanie danych osoby, która nie jest Specjalistą współpracującym ze Spółką, Spółka może nie wyrazić zgody na skorzystanie przez Klienta z możliwości nabycia Urządzenia w systemie ratalno-abonamentowym.
 2. Klient może nabyć wyłącznie jedno urządzenie w systemie abonamentowo-ratalnym.
 3. Sprzedaż w systemie abonamentowo-ratalnym jest sprzedażą na raty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 4. Klient dokonuje płatności opłaty aktywacyjnej za pomocą linku do płatności otrzymanego od Spółki na adres e-mailowy Klienta oraz rat za Urządzenie przez okres płatności wybrany przez Klienta zgodnie z ust. 2 powyżej w systemie płatności elektronicznych za pośrednictwem serwisu Stripe, na warunkach opisanych w regulaminie tego serwisu. Po uregulowaniu opłaty aktywacyjnej kolejne płatności zgodnie z harmonogramem rat będą następowały automatycznie, cyklicznie w drodze obciążenia karty płatniczej Klienta co 30 dni w kwocie odpowiadającej wysokości bieżącej raty.
 5. Spółka może odstąpić od umowy z Klientem, gdy Klient jest w zwłoce z zapłatą co najmniej dwóch rat, a łączna suma zaległych rat przewyższa jedną piątą część umówionej ceny. Spółka przed odstąpieniem od umowy wzywa Klienta do zapłaty, wyznaczając mu dodatkowo 7-dniowy termin płatności. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu, Spółka jest uprawniona do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy i obciążenia karty płatniczej Klienta całością kwoty za Urządzenie, pozostałą do zapłaty na ten dzień.

VII. Płatności

 1. Spółka udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności za Urządzenia dostarczane za pośrednictwem Sklepu Online:

1.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Pelvifly Sp. z o.o.:

Bank: mBank.

Numer rachunku:

Dla wpłat w PLN – PL 55 1140 2004 0000 3102 7626 6479

Dla wpłat w USD – PL 66 1140 2004 0000 3012 0484 2383

Dla wpłat w EUR – PL 71 1140 2004 0000 3612 0463 5001

Dla wpłat w GBP – PL 08 1140 2004 0000 3312 0753 1538

Dla wpłat w CHF – PL 36 1140 2004 0000 3112 0753 1520

1.2. W przypadku zakupu Urządzenia możliwa jest płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, wyłącznie przy wyborze sposobu dostawy kurierem.

1.3. Płatność kartą płatniczą Visa, EuroCard / MasterCard.

1.4  Płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisów przelewy24.pl, Paypal i Stripe następują na zasadach określonych w regulaminach tych serwisów i wymagają ich akceptacji.

1.5. Płatność za Pakiety Treningowe może być dokonana wyłącznie kartą płatniczą.

2.2. Termin płatności:

2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem za Urządzenie Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 Dni Roboczych od dnia złożenia Zamówienia.

2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za Urządzenie gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

2.3. Cena za Pakiety Treningowe wskazana jest w Aplikacji w walucie dolar amerykański (USD). Kurs będzie przeliczany według kursu wskazanego przez Narodowy Bank Polski z dnia dokonania płatności.

VIII. Usługi

 1. Spółka świadczy na rzecz Klientów Usługi związane z założeniem i administrowaniem Kontem, dostarczaniem Newslettera, obsługą Formularza Zamówienia, a także dostarcza Chaty, Chatboty oraz Pakiety Treningowe. Korzystanie z Usług jest możliwe po zainstalowaniu Aplikacji na smartfon lub tablet oraz, w przypadku odpłatnych Pakietów Treningowych, po dokonaniu zapłaty za wybrany wariant Pakietu Treningowego. Korzystanie z Ćwiczeń wymaga posiadania Urządzenia. Zakres Usług zależy od  wybranego Pakietu Treningowego. Usługi świadczone są przez Spółkę lub przez Spółkę i Specjalistów. Zasady prowadzenia Ćwiczeń przez Specjalistów określa Specjalista indywidualnie.
 2.   Usługi w ramach Pakietu Treningowego świadczone są za pośrednictwem Aplikacji, zgodnie z Regulaminem po jego uprzednim zaakceptowaniu. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z instrukcją użytkownika Urządzenia, przed rozpoczęciem jego użytkowania.
 3. Do rozpoczęcia świadczenia Usług w ramach każdego Pakietu Treningowego konieczna jest weryfikacja przez Użytkowniczkę, czy nie ma przeciwskazań do wykonywania ćwiczeń. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w trakcie korzystania z Usług lub wątpliwości Klienta związanych z kwestiami zdrowotnymi lub problemami technicznymi, Klient ma prawo i powinien niezwłocznie skontaktować się ze Spółką, celem ustalenia przyczyn pojawienia się takich nieprawidłowości oraz uzyskania rekomendacji co do dalszego postępowania. W przypadku odpłatnych Pakietów Treningowych zapewniających wsparcie Specjalisty, Użytkowniczka w pierwszej kolejności powinna skontaktować się ze Specjalistą.
 4. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu przez wszystkie etapy zamawiania i korzystania z Usług.
 5. Wszystkie zaburzenia w obrębie miednicy oraz ciąża i okres bezpośrednio po porodzie wymagają̨ uprzedniej konsultacji ginekologicznej przed korzystaniem z Produktów i Usług Spółki. Spółka nie zaleca używania Urządzenia w I-szym trymestrze ciąży oraz w połogu.
 6. Jeśli podczas stosowania Urządzenia Użytkowniczka odczuwa ból lub inne niepokojące objawy powinna przerwać ćwiczenia i skonsultować się̨ z lekarzem.

IX. Newsletter

 1. Usługa subskrypcji newslettera i innych informacji handlowych od Spółki świadczona jest bezpłatnie przez Spółkę na rzecz Klientów, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.
 2. Klient zamawia usługę zasubskrybowania newslettera za pomocą formularza dostępnego na stronie PelviFly.com poprzez podanie swojego imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej (e-mail), a następnie uaktywnia przycisk „Zapisz się”.
 3. Spółka wysyła Klientowi wiadomość e-mail z linkiem służącym do potwierdzenia zamówienia newslettera. Z chwilą kliknięcia przez Klienta w link potwierdzający pomiędzy Spółką a Klientem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi newslettera na czas nieoznaczony.
 4. Klient może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z newslettera następuje poprzez naciśnięcie przez Klienta w link o treści „Wypisz się z newslettera” znajdującego się w wiadomości e-mail z newsletterem.
 5. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Spółkę jest dobrowolna i Klient może ją wycofać w każdej chwili.

X. Konsultacje

 1. Pakiety Treningowe zawierające Ćwiczenia udostępniane są przez Spółkę w wariantach Basic, Smart i Care. Szczegółowe opisy wariantów Pakietów Treningowych zawarte są w Sklepie Online.
 2. Klient może wykupić Pakiet Treningowy w wariancie Care zawierający Konsultacje świadczone przez Specjalistę. W wariancie Pakietu Treningowego Care Usługa świadczona przez Spółkę polega na udostępnieniu Serwisu do świadczenia przez Specjalistów usług na rzecz Klientów. Za pośrednictwem Serwisu (Chat) Użytkowniczka umawia Konsultację. Konsultacja odbywa się drogą elektroniczną poza infrastrukturą Serwisu. Specjalista może zalecić Klientowi osobistą wizytę w gabinecie lekarskim lub gabinecie fizjoterapeuty.
 3. Specjalista określa cenę świadczonych przez siebie Konsultacji. Opłata ta jest doliczana do Ceny i pobierana przez Spółkę. Informacje o wysokości opłaty za Konsultację wskazanego Specjalisty dostępne są w ramach Sklepu Online.
 4. Wszelkie Ćwiczenia wykonywane za pomocą Aplikacji i Serwisu nie zastępują bezpośredniej wizyty w gabinecie lekarskim lub fizjoterapeutycznym i nie mają one charakteru diagnozy.
 5. Wyniki Ćwiczeń i zapisy Chatów będą dostępne wyłącznie w Serwisie po zalogowaniu się Użytkowniczki do Konta.
 6. Spółka wyłącznie udostępnia funkcjonalności Serwisu Specjalistom w celu umożliwienia nawiązania kontaktu z Użytkowniczkami oraz zawierania umów o świadczenie Usług. Spółka nie jest stroną tych umów, nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klientów za należyte wykonanie Usług. Stronami umowy o wykonanie Konsultacji są Klienta i Specjalista.

XI. Odpowiedzialność Spółki

 1. Zasady ogólne

1.1 Spółka dąży do utrzymania ciągłości funkcjonowania Serwisu oraz Aplikacji. Odpowiedzialność Spółki za niedostępność Serwisu spowodowaną czynnikami niezależnymi od Spółki o charakterze technicznym lub działaniem lub zaniechaniem osób trzecich jest wyłączona.  W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o powyższym Spółki.

1.2 W przypadku zaistnienia zakłóceń technicznych działania Serwisu skutkujących brakiem dostępności Serwisu, Spółka podejmie wszelkie działania mające na celu niezwłoczne usunięcie awarii oraz  ewentualnych negatywnych skutków.

1.3 Spółka udziela 12 miesięcznej gwarancji na Produkty. Spółka nie gwarantuje osiągnięcia zakładanych rezultatów Ćwiczeń opisywanych przez Spółkę w materiałach informacyjnych dostępnych w Serwisie lub za pośrednictwem innych kanałów komunikacji Spółki (materiały promocyjne, fanpage), w szczególności ze względu na indywidualne uwarunkowania zdrowotne, które nie były wcześniej znane Spółce lub Specjalistom lub w sytuacji nie stosowania się do planów treningowych.

 1. Postanowienia dotyczące Klientów niebędących Konsumentami

2.1 W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Spółka ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy.

2.2 Z chwilą wydania przez Spółkę Produktu przewoźnikowi na Klienta niebędącego Konsumentem przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Spółka w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

2.3 W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

2.4 Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

2.5 W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Spółka może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług polegających na udostępnieniu funkcjonalności Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w formie dokumentowej.

2.6 Odpowiedzialność Spółki w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy między Spółką a Klientem, nie więcej jednak niż do kwoty 1.500 zł (tysiąca pięciuset złotych). Spółka ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem.

2.7 Wszelkie spory powstałe pomiędzy Spółką, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Spółki.

XII. Odstąpienie od lub rozwiązanie Umowy

 1. Umowa pomiędzy Konsumentem a Spółką wygasa wskutek:

(a) złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy przez Konsumenta lub Spółkę, za 30 dniowym terminem wypowiedzenia,

(b) wypowiedzenia przez Spółkę Umowy w innych przypadkach określonych w Regulaminie.

 1. Spółce przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Spółki.
 2. Umowa z Klientem może być rozwiązana przez Spółkę ze skutkiem natychmiastowym w szczególności w przypadku stwierdzenia przez Spółkę:
 3. podania nieprawdziwych danych identyfikacyjnych przez Klienta,
 4. wprowadzania za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze bezprawnym, w tym naruszających prawa osób trzecich,
 5. podejmowania przez Klienta działań mających na celu zakłócenie pracy systemu informatycznego Serwisu lub Aplikacji,
 6. podejmowania przez Klienta innych działań mogących skutkować powstaniem szkody dla Spółki,

mimo bezskutecznego upływu dodatkowego terminu 5 Dni Roboczych na usunięcie naruszeń. Postanowienia pkt 1 i 2 powyżej stosuje się odpowiednio.

 1. Niezależnie od uprawnień wskazanych powyżej Spółce przysługuje prawo do wprowadzenia blokady Konta z powodu przyczyn wskazanych w pkt. XII ust. 3 Regulaminu lub w przypadku podejrzenia Spółki o korzystaniu z Konta przez osobę nieupoważnioną przez Klienta.
 2. Ustanowienie blokady Konta uniemożliwia zalogowanie się do Konta i korzystanie z jego funkcjonalności. W celu usunięcia blokady Klient powinien skontaktować się ze Spółką. Pelvifly przysługuje prawo do utrzymania zastosowanej blokady Konta do czasu podjęcia decyzji o rozwiązaniu Umowy na zasadach wskazanych w niniejszym punkcie i usunięcia naruszeń.
 3. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze względem Spółki w związku z zablokowaniem Konta.
 4. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 13 poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

7.1. pisemnie na adres: PelviFly Sp. z o.o. ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa;

7.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];

 1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

9.1. dla umowy, w wykonaniu której Spółka wydaje Produkt, będąc zobowiązana do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od daty objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części

9.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 1. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 2. Spółka ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Online). Spółka dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Spółka nie zaproponowała, że odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Spółce lub przekazać go osobie upoważnionej przez Spółkę do odbioru, jeśli Spółka zaproponowała, że odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: PelviFly Sp. z o.o. ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 5. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:

14.1. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Online, Spółka nie jest zobowiązana do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

14.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

15.1. o świadczenie usług, jeżeli Spółka wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Spółkę utraci prawo odstąpienia od umowy;

15.2. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 1. Klient może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji poprzez jej trwałe usunięcie ze swojego smartfonu lub tabletu. Usunięcie Aplikacji ze smartfona lub tabletu nie powoduje usunięcia Konta w Serwisie.

XIII. Reklamacje

 1. Postanowienia ogólne

Zgłoszenia dotyczące niewykonania lub nienależytego świadczenia Usług przez Spółkę należy zgłaszać na adres elektroniczny: [email protected]. Każde zgłoszenie powinno zawierać dane Klienta takie jak: imię i nazwisko oraz dokładny opis sytuacji będącej podstawą reklamacji jak również ewentualne  propozycje co do rozstrzygnięcia sytuacji będącej podstawą reklamacji. Spółka udziela odpowiedzi na zgłoszenie w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, a w przypadku otrzymania zgłoszenia niezawierającego informacji wymaganych do jego rozpatrzenia, zwróci się do Klienta o przekazanie dodatkowych informacji oraz rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od otrzymania informacji uzupełniających.

 1. Postanowienia odnoszące się do Konsumentów

2.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Spółki względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2.2. Spółka jest zobowiązana dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

2.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:

2.3.1. pisemnie na adres: PelviFly Sp. z o.o., zwroty ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa; lub

2.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];

2.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Spółkę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.5. Spółka ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Spółki w powyższym terminie oznacza, że Spółka uznała reklamację za uzasadnioną.

2.6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Pelvifly do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Pelvifly, Klient zostanie poproszony o wysłanie Produktu na adres Spółki: PelviFly Sp. z o.o. REKLAMACJE Postępu 15, 02-676 Warszawa.

2.7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 2.6 powyżej nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Pelvifly do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 2.5 powyżej oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Pelvifly usunięcia wady, o którym mowa w art.  561 § 1  Kodeksu Cywilnego.

XIV.  Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych wprowadzonych przez Klienta w procesie zakładania Konta oraz korzystania z Serwisu i Aplikacji jest Pelvifly Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Spółka może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów innemu podmiotowi, na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Spółka może udostępnić dane osobowe Użytkowniczek znajdujące się w Serwisie Specjalistom, w przypadku wyboru przez Użytkowniczkę wariantu Pakietu Treningowego zawierającego usługi Specjalisty.
 2. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz prawo do ich zmiany.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale brak podania tych danych uniemożliwia utworzenie Konta dla Klienta, składania Zamówień, korzystanie przez Klienta z Serwisu oraz Aplikacji i oferowanych za ich pośrednictwem Usług. Klient zapewnia, że podane przez niego dane osobowe są prawdziwe i kompletne. W przypadku zmiany danych osobowych lub potrzeby ich poprawienia, Klient powinien zwrócić się z taką prośbą o zmianę do Spółki na adres e-mail: [email protected]. Klient ma możliwość dokonywania zmian danych osobowych w swoim Koncie. W takim wypadku Klient powinien skontaktować się ze Spółką na podany powyżej adres e-mail.
 4. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów określa szczegółowo Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies.

XV. Zmiany Regulaminu

 1. Spółce przysługuje uprawnienie do jednostronnej zmiany Regulaminu, w szczególności z uwagi na  zmiany przepisów prawa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku wprowadzania zmian do Regulaminu, Spółka poinformuje o tym fakcie Klientów w drodze komunikatu zamieszczonego w Serwisie pod adresem Pelvifly.com, wiadomości wysłanej na adresy e-mail Klientów lub w inny, zwyczajowo przyjęty sposób, na co najmniej 14 dni przed planowanym wejściem zmian w życie.

 Wiadomość będzie zawierała szczegółową informację co do treści i zakresu wprowadzonej zmiany.

 1. Brak oświadczenia Klienta o braku zgody na wprowadzone zmiany w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji dotyczącej zmiany Regulaminu traktowane jest jako akceptacja znowelizowanej treści Regulaminu.
 2. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy, zawarte przed wejściem w życie znowelizowanej wersji Regulaminu.
 3. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie, Umowa rozwiązuje się wraz z upływem terminu wejścia w życie nowego Regulaminu. Postawienia pkt. XII Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Konsumentów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy.

XVI. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 2. Spółka nie przenosi na Klienta jakichkolwiek praw innych niż wskazane wprost w Regulaminie, w tym w szczególności nie przenosi na Klienta praw majątkowych i nie udziela licencji, za wyjątkiem tych wskazanych w Regulaminie. Wszelkie oznaczenia identyfikujące Spółkę (w szczególności znaki towarowe) mogą być wykorzystywane przez Klienta wyłącznie za uprzednią zgodą Spółki wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Spółki.
 3. W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami Spółka może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz dowolnej strony trzeciej bez zgody Klienta.
 4. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w ramach Serwisu w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

XVII. Prawo właściwe i spory

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Spółką, której przedmiotem są Produkty i Usługi dostarczane przez Spółkę na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z Usługami lub Produktami dostarczanymi przez Spółkę będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Konsument ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/