Wróć do bloga

REGULAMIN KONKURSU „Kiedy Chcesz”

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją Konkursu: „Kiedy chcesz”, przetwarzamy dane osobowe Uczestników Konkursu. Poniżej, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych, w przypadku gdy zgłosisz się do udziału w Konkursie.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Pelvifly sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego 
 2. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000605721, numer identyfikacji podatkowej NIP 7010556300, numer statystyczny REGON 363884963, kapitał zakładowy w całości wpłacony wynosi 357.100,00 zł (dalej „Organizator”).
 3. Organizator wyznaczył INSPEKTORA OCHRONY DANYCH, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: [email protected]
 4. Twoje dane osobowe, w postaci imienia i nazwiska lub indywidualnej nazwy używanej na portalu Instagram (nick), a w przypadku zwycięzców Konkursu dodatkowo w postaci danych adresowych i numeru telefonu przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu „Kiedy Chcesz”, do którego przystąpiłeś/łaś, przesyłając pracę konkursową. Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, tj. do przeprowadzenia Konkursu zgodnie z jego zasadami, w tym do przekazania nagród (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż przez 30 dni od daty zakończenia Konkursu, a w przypadku zwycięzców – nie dłużej niż do czasu doręczenia nagród lub wyjaśnienia ewentualnych roszczeń. Po tym czasie dane mogą być przetwarzane tylko wtedy, gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Nie jesteś zobowiązany/a do podania swoich danych, jednak konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udziału w Konkursie lub przesłania Ci nagrody w Konkursie.
 8. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Twoje dane osobowe są przekazywane Koordynatorowi Konkursu – agencji reklamowej Great Minds Pawlikowska-Poleszak i Nieściuszko-Bujnicka spółka jawna, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zawojskiej 36, 02-927 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000623947, posługującej się NIP: 9512354562- przy pomocy którego przeprowadzany jest Konkurs za pośrednictwem portalu www.instagram.comoraz firmie kurierskiej odpowiedzialnej za dostarczenie nagród zwycięzcom, a także właścicielom serwerów, na których przechowywane są dane.

REGULAMIN KONKURSU pod nazwą „Kiedy Chcesz” 

(dalej „Regulamin”)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Kiedy chcesz” (dalej „Konkurs”).
 2. Konkurs organizowany jest przez spółkę Pelvifly sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000605721, numer identyfikacji podatkowej NIP 7010556300, numer statystyczny REGON 363884963, kapitał zakładowy w całości wpłacony wynosi 357.100,00 zł, zwaną dalej „Organizatorem”.
 3. Koordynatorem  Konkursu  jest agencja  Great  Minds Pawlikowska-Poleszak  i Nieściuszko-Bujnicka spółka jawna, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zawojskiej 36, 02-927 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000623947, posługująca się NIP: 9512354562 (dalej „Koordynator”).
 4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Konkurs prowadzony jest od 15.12.2020r. od godziny 15:00 do 30.12.2020r, do godziny 23:59 dalej („Okres Trwania Konkursu”) za pośrednictwem serwisu społecznościowego www.instagram.com za pośrednictwem profili influencerów.
 6. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także posiadająca indywidualny profil w serwisie społecznościowym Instagram (dalej „Uczestnik”).
 7. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Jury”) składającą się z trzech osób.

II. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. Informacja o Konkursie zostanie opublikowana wraz z linkiem odsyłającym do treści Regulaminu za pośrednictwem Influencerów – Natalii Tur, Weroniki Szymańskiej oraz Marii Konarowskiej na ich oficjalnych profilach Instagram, w dniach 15.12.2020 – 18.12.2020
 2. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w Okresie Trwania Konkursu wykonać zadanie konkursowe oraz zgłosić je do Konkursu. Zadanie konkursowe (dalej: „Zadanie Konkursowe”) polega na odpowiedzeniu na pytanie: „Jaka czynność sprawia Ci radość dzięki temu, że Twoje mięśnie miednicy są zdrowe?”  (dalej „Praca Konkursowa”) oraz opublikowanie Pracy Konkursowej na swoim profilu o charakterze publicznym z dodaniem #KiedyChce i oznaczeniem marki @pelvifly w serwisie społecznościowym www.instagram.com
 3. W terminie do 7 dni od zakończenia Konkursu, Jury Konkursu wyłoni 3 zwycięskie Prace Konkursowe, za które zostanie przyznana jedna [1] nagroda I stopnia [Nagroda I Stopnia] dla każdego zwycięzcy. Wyłonienie Zwycięzców Konkursu spośród wszystkich biorących udział w Konkursie Prac Konkursowych przez Jury będzie się odbywać przy uwzględnieniu następujących kryteriów: zgodność z Zadaniem Konkursowym, kreatywne podejście do tematu zadania, oryginalność ujęcia tematu w warstwie tekstowej i wizualnej.
 4. O wynikach Konkursu Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowani w terminie do 10 dni od momentu zakończenia Konkursu, poprzez wiadomość prywatną wysłaną z wykorzystaniem serwisu znajdującego się pod adresem internetowym www.instagram.com.

5. Każdy Uczestnik może zgłosić w Konkursie tylko jedną Pracę Konkursową, zamieszczając jedną odpowiedź na Zadanie Konkursowe oraz zdobyć maksymalnie jedną Nagrodę w Konkursie. W przypadku zgłoszenia do Konkursu więcej niż jednej Pracy Konkursowej, w Konkursie bierze udział pierwsza, prawidłowo zgłoszona Praca Konkursowa.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, zatrudnieni zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i świadczący usługi na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej, a także członkowie najbliższej rodziny pracowników i członków organów spółki Organizatora (wstępni, zstępni, małżonek oraz rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający).

7. W Konkursie nie biorą udziału Prace Konkursowe w przypadku:

a) zawarcia w Pracy Konkursowej elementów wulgarnych, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem;

b) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich

c) zawarcia treści reklamowych, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących marki i produktów Organizatora.

8. Uczestnik zgłaszając Pracę Konkursową do Konkursu oświadcza i gwarantuje, że Praca Konkursowa jest wynikiem jego osobistej twórczości, nie narusza przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich (w tym m.in. praw autorskich, praw do znaku towarowego), a także, że Uczestnik jest w pełni uprawniony do zgłoszenia Pracy Konkursowej do Konkursu i nie jest ona obciążona żadnymi prawami osób trzecich.

III. NAGRODY

 1. Nagrodą I Stopnia w Konkursie jest urządzenie Pelvifly o wartości 780 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100)

IV. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Dokonując zgłoszenia Pracy Konkursowej do Konkursu, zgodnie z Regulaminem, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że Praca Konkursowa jest wynikiem jego osobistej twórczości, nie narusza przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich (w tym m.in. praw autorskich, praw do znaku towarowego), a także, że Uczestnik jest w pełni uprawniony do zgłoszenia Pracy Konkursowej do Konkursu i nie jest ona obciążona żadnymi prawami osób trzecich. 
 2. Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, Organizator zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Zwycięzcy o nabycie całości autorskich praw majątkowych do nagrodzonej Pracy Konkursowej Zwycięzcy. W takim przypadku Zwycięzca przeniesie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej Zwycięzcy, w drodze umowy zawartej na piśmie pod rygorem nieważności, na wszystkich znanych w dniu przeniesienia autorskich praw majątkowych polach eksploatacji, a w szczególności: a) na wytwarzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy Konkursowej w następujących technikach: drukarską, reprograficzną, cyfrową, zapisu magnetycznego, b) Wprowadzenie Pracy Konkursowej do obrotu poprzez sprzedaż hurtową i detaliczną, c) użyczanie i najem Pracy Konkursowej, d) publikacje, w każdym rodzaju prasy zarówno w treści gazet/pism, jak i na ich pierwszych stronach, w tym w ramach reklam i ogłoszeń prasowych, e) publiczne udostępnianie Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; f) prezentacja i wprowadzanie do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych w rodzaju Internet oraz ich udostępniania w celach reklamowych użytkownikom takich sieci, g) prezentacja dla pracowników i współpracowników Organizatora oraz klientów Organizatora, h) użyczanie i najem nośników na których zarejestrowano Pracę Konkursową, i) dokonywanie obróbki Pracy Konkursowej metodą cyfrową i analogową, j) rozpowszechnianie poprzez przekazywanie przedstawicielom mediów i prasy, w tym internetowych, w celu ich publikacji, wedle uznania mediów i prasy, k) wystawianie wyświetlenie Pracy Konkursowej, w tym w miejscach publicznych, l) sporządzanie opracowań Pracy Konkursowej oraz łączenie Pracy Konkursowej z innymi utworami oraz eksploatowanie tak powstałych utworów na polach eksploatacji wymienionych powyżej.

Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa powyżej, nie przysługuje Zwycięzcy świadczenie inne niż Nagroda.

3. W przypadku zaistnienia konieczności rozszerzenia zakresu eksploatacji Pracy Konkursowej o pola niewymienione w niniejszym Regulaminie, Organizator i Zwycięzca w umowie uregulują warunki przeniesienia autorskich praw majątkowych na niewymienionych w niniejszym Regulaminie polach eksploatacji. Organizatorowi będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu praw do eksploatacji Pracy Konkursowej na niewymienionych w niniejszym Regulaminie polach eksploatacji.

V. WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE

 1. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom Konkursu, poprzez ich przesłanie na koszt Organizatora, pocztą kurierską, w terminie do 15 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, jednak w każdym przypadku nie wcześniej niż przed przekazaniem przez zwycięzcę danych do doręczeń. Zwycięzca jest proszony o pisemne pokwitowanie odbioru Nagrody w formie protokołu odbioru.
 2. Nagroda przekazywana w Konkursie nie może zostać wymieniona na inne, w tym na ich ekwiwalent pieniężny.
 3. Organizator informuje, że w razie podania przez zwycięzcę Konkursu nieprawdziwych, niekompletnych lub błędnych danych wydanie Nagród może być niemożliwe pomimo zachowania przez Organizatora należytej staranności.

VI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Wszelkie reklamacje co do przebiegu Konkursu, mogą być zgłaszane Organizatorowi w Okresie Trwania Konkursu oraz w terminie do 30 dni od daty zakończenia Konkursu tj. do dnia  29.01.2021 włącznie, na adres: ul. Postępu 15 Warszawalub drogą mailową na adres Organizatora: [email protected]

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia doręczenia

3. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

4. W celu sprawnego rozpoznania reklamacji, prosimy, aby treść reklamacji zawierała:

 • opisany powód reklamacji dotyczący przebiegu Konkursu „Kiedy Chcesz”
 • wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego nr tel. komórkowego);
 • uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
 • oczekiwany sposób rozpatrzenia reklamacji.

5. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia przez Uczestnika roszczeń na drodze sądowej.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, organizowany czy administrowany, ani powiązany z serwisem www.instagram.com. Wszelkie informacje, które są udostępniane w celu udziału w Konkursie, będą wykorzystane wyłącznie w celu i na potrzeby Konkursu i na zasadach opisanych w Regulaminie. Serwis www.instagram.comstanowi jedynie medium komunikacji w zakresie Konkursu, tym samym przystąpienie do Konkursu jest jednocześnie oświadczeniem Uczestnika Konkursu, iż zwalnia serwis www.instagram.comz wszelkiej odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem Konkursu.

2. W Okresie Trwania Konkursu tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na oficjalnym profilu Koordynatora znajdującym się pod adresem internetowym

3. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz RODO .

4. W związku z faktem, że Konkurs jest przeprowadzany z wykorzystaniem drogi elektronicznej, Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje fakt, że zasady świadczenia usług drogą elektroniczną regulują zasady serwisu www.instagram.com, za pośrednictwem którego przeprowadzany jest Konkurs.