Wróć do bloga

Regulamin promocji „Dzień Matki -10%” obowiązującej od 25 do 26 maja 2019

Kup urządzenie PelviFly z rabatem 10%!     

REGULAMIN PROMOCJI -10% z kodem promocyjnym BUTTERFLY, 25-26 maja 2019 r.

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki oraz zasady promocji  zorganizowanej w sklepie internetowym PelviFly.

2. Organizatorem Promocji -10% (“Promocja”) jest PelviFly  Sp.z o.o. z siedzibą: ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa, NIP 7010556300, REGON 0000605721, („Organizator”).

3. Promocja jest przeprowadzana od dnia 25.05.2019 r.do dnia 26.05.2019 r. do godz. 23.59.

4. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią warunki niniejszego regulaminu („Uczestnik”).

5. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny pracownika rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonków.

6. Warunkiem udziału w Promocji jest: 

  • Wejście na stronę internetową pelvifly.com;
  • Wejście w jedną z zakładek “zamów PelviFly”;
  • Wybór pakietu treningowego;
  • Wpisanie kodu rabatowego BUTTERFLY w polu oznaczonym “Mam kod zniżkowy”; kod oznacza 78 PLN zniżki od centy podanej w portalu, na zakup urządzenia treningowego PelviFly;
  • Dokonanie płatności zgodnie z wybraną przez Uczestnika metodą;
  • Po wpłynięciu płatności na rachunek Organizatora, w dniu 27 maja Organizator dokona wysyłki urządzenia treningowego kurierem DHL na wskazany przez Uczestnika w opisie płatności adres.

7. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane m.in. w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Uczestnika pisemnie lub na wskazany w reklamacji adres poczty elektronicznej – według wyboru Uczestnika.

8. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna w czasie trwania Promocji w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej PelviFly